Numrat Sibuano 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 Një Usa -
2 Dy Duha ka -
3 Tre Tulo ka -
4 Katër Upat ka -
5 Pesë Lima ka -
6 Gjashtë Unom ka -
7 Shtatë Pito ka -
8 Tetë Walo ka -
9 Nëntë Siyam -
10 Dhjetë Napulo ka mga -
11 Njëmbëdhjetë Onse -
12 Dymbëdhjetë Napulog Duha ka mga -
13 Trembëdhjetë Trese -
14 Katërmbëdhjetë Napulo ug upat ka -
15 Pesëmbëdhjetë Kinse -
16 Gjashtëmbëdhjetë Napulo ug unom ka -
17 Shtatëmbëdhjetë Sa napulo ug pito -
18 Tetëmbëdhjetë Sa napulo ug walo -
19 Nëntëmbëdhjetë Napulo ug siyam -
20 Njëzet Baynte -
21 Njëzet e një Baynte sa usa ka -
22 Njëzet e dy Kaluhaan ug duha ka -
23 Njëzet e tre Baynte sa tulo ka -
24 Njëzet e katër Kaluhaan ug upat ka -
25 Njëzet e pese Kaluhaan ug lima ka -
26 Njëzet e gjashtë Baynte unom ka -
27 Njëzet e shtatë Baynte pito ka -
28 Njëzet e tetë Baynte walo ka -
29 Njëzet e nëntë Kaluhaan ug siyam ka -
30 Tridhjetë Katloan -
31 Tridhjetë një Katloan ka sa usa ka -
32 Tridhjetë e dy Katloan ug duha ka -
33 Tridhjetë e tre Katloan ka sa tulo ka -
34 Tridhjetë e katër Katloan ug upat ka -
35 Tridhjetë e pesë Katloan ka ug lima ka -
36 Tridhjetë e gjashtë Katloan ka sa unom ka -
37 Tridhjetë e shtatë Katloan ka pito ka -
38 Tridhjetë e tetë Katloan walo ka -
39 Tridhjetë e nëntë Katloan ug siyam ka -
40 Dyzetë Kap-atan -
41 Dyzet e një Kap-atan sa usa ka -
42 Dyzet e dy Kap-atan ug duha ka -
43 Dyzet e tre Kap-atan sa tulo ka -
44 Dyzet e katër Kap-atan ug upat ka -
45 Dyzet e pesë Kap-atan ug lima ka -
46 Dyzet e gjashtë Kap-atan ug unom ka -
47 Dyzet e shtatë Kap-atan ug pito ka -
48 Dyzet e tetë Kap-atan ug walo ka mga -
49 Dyzet e nëntë Kap-atan ug siyam ka -
50 Pesëdhjetë Kalim-an -
51 Pesëdhjetë e një Kalim-an sa usa ka -
52 Pesëdhjetë e dy Kalim-an sa duha ka mga -
53 Pesëdhjetë e tre Kalim-an sa tulo ka mga -
54 Pesëdhjetë e katër Kalim-an sa upat ka -
55 Pesëdhjetë e pesë Kalim-an sa lima ka -
56 Pesëdhjetë e gjashtë Kalim-an ug unom ka -
57 Pesëdhjetë e shtatë Kalim-an ug pito ka -
58 Pesëdhjetë e tetë Kalim-an sa walo ka -
59 Pesëdhjetë e nëntë Kalim-an ug siyam ka -
60 Gjashtëdhjetë Kan-uman -
61 Gjashtëdhjetë e një Kan-uman ka sa usa ka -
62 Gjashtëdhjetë e dy Kan-uman ug duha ka -
63 Gjashtëdhjetë e tre Kan-uman sa tulo ka -
64 Gjashtëdhjetë e katër Kan-uman ug upat ka -
65 Gjashtëdhjetë e pesë Kan-uman ug lima ka -
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë Kan-uman ug unom ka -
67 Gjashtëdhjetë e shtatë Kan-uman ug pito ka -
68 Gjashtëdhjetë e tetë Kan-uman ug walo ka mga -
69 Gjashtëdhjetë e nëntë Kan-uman ug siyam ka -
70 Shtatëdhjetë Seventy -
71 Shtatëdhjetë e një Seventy sa usa ka -
72 Shtatëdhjetë e dy Seventy sa duha ka -
73 Shtatëdhjetë e tre Seventy sa tulo ka -
74 Shtatëdhjetë e katër Seventy sa upat ka -
75 Shtatëdhjetë e pesë Kapitoan ug lima ka -
76 Shtatëdhjetë e gjashtë Kapitoan ug unom ka -
77 Shtatëdhjetë e shtatë Seventy sa pito ka -
78 Shtatëdhjetë e tetë Seventy sa walo ka -
79 Shtatëdhjetë e nëntë Seventy siyam ka -
80 Tetëdhjetë Otsenta -
81 Tetëdhjetë e një Otsenta sa usa ka -
82 Tetëdhjetë e dy Otsenta duha ka -
83 Tetëdhjetë e tre Otsenta sa tulo ka -
84 Tetëdhjetë e katër Otsenta upat ka -
85 Tetëdhjetë e pesë Kawaloan ug lima ka -
86 Tetëdhjetë e gjashtë Otsenta unom ka -
87 Tetëdhjetë e shtatë Otsenta pito ka -
88 Tetëdhjetë e tetë Otsenta walo ka -
89 Tetëdhjetë e nëntë Otsenta siyam ka -
90 Nëntëdhjetë Kasiyaman -
91 Nëntëdhjetë e një Nubenta sa usa ka -
92 Nëntëdhjetë e dy Kasiyaman ug duha ka -
93 Nëntëdhjetë e tre Nubenta -
94 Nëntëdhjetë e katër Kasiyaman ug upat ka -
95 Nëntëdhjetë e pesë Kasiyaman ug lima ka -
96 Nëntëdhjetë e gjashtë Kasiyaman ug unom ka -
97 Nëntëdhjetë e shtatë Kasiyaman ug pito ka -
98 Nëntëdhjetë e tetë Kasiyaman walo ka -
99 Nëntëdhjetë e nëntë Kasiyaman ug siyam ka -
100 Njëqindë Usa ka gatus ka -