Numrat Persisht 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero صفر -
1 Një یک -
2 Dy دو -
3 Tre سه -
4 Katër چهار -
5 Pesë پنج -
6 Gjashtë شش -
7 Shtatë هفت -
8 Tetë هشت -
9 Nëntë نه نفر -
10 Dhjetë ده -
11 Njëmbëdhjetë یازده -
12 Dymbëdhjetë دوازده -
13 Trembëdhjetë سیزده -
14 Katërmbëdhjetë چهارده -
15 Pesëmbëdhjetë پانزده -
16 Gjashtëmbëdhjetë شانزده -
17 Shtatëmbëdhjetë هفده -
18 Tetëmbëdhjetë هجده -
19 Nëntëmbëdhjetë عدد نوزده -
20 Njëzet بیست -
21 Njëzet e një بیست و یک -
22 Njëzet e dy بیست و دو -
23 Njëzet e tre بیست و سه -
24 Njëzet e katër بیست و چهار -
25 Njëzet e pese بیست و پنج -
26 Njëzet e gjashtë بیست و شش -
27 Njëzet e shtatë بیست و هفت -
28 Njëzet e tetë بیست و هشت -
29 Njëzet e nëntë بیست و نه -
30 Tridhjetë سی -
31 Tridhjetë një سی و یک -
32 Tridhjetë e dy سی و دو -
33 Tridhjetë e tre سی وسه -
34 Tridhjetë e katër سی و چهار -
35 Tridhjetë e pesë سی و پنج -
36 Tridhjetë e gjashtë سی و ششم -
37 Tridhjetë e shtatë سی و هفت -
38 Tridhjetë e tetë سی و هشت -
39 Tridhjetë e nëntë سی و نهم -
40 Dyzetë چهل -
41 Dyzet e një چهل و یک -
42 Dyzet e dy چهل و دو -
43 Dyzet e tre چهل و سه -
44 Dyzet e katër چهل و چهار -
45 Dyzet e pesë چهل و پنج -
46 Dyzet e gjashtë چهل و شش -
47 Dyzet e shtatë چهل و هفت -
48 Dyzet e tetë چهل و هشت -
49 Dyzet e nëntë چهل و نه -
50 Pesëdhjetë پنجاه -
51 Pesëdhjetë e një پنجاه یک -
52 Pesëdhjetë e dy پنجاه دو -
53 Pesëdhjetë e tre پنجاه و سه -
54 Pesëdhjetë e katër پنجاه و چهار -
55 Pesëdhjetë e pesë پنجاه و پنج -
56 Pesëdhjetë e gjashtë پنجاه و شش -
57 Pesëdhjetë e shtatë پنجاه و هفت -
58 Pesëdhjetë e tetë پنجاه و هشت -
59 Pesëdhjetë e nëntë پنجاه و نه -
60 Gjashtëdhjetë شصت -
61 Gjashtëdhjetë e një شصت یک -
62 Gjashtëdhjetë e dy شصت و دو -
63 Gjashtëdhjetë e tre شصت و سه و -
64 Gjashtëdhjetë e katër شصت و چهار -
65 Gjashtëdhjetë e pesë شصت و پنج -
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë شصت و شش -
67 Gjashtëdhjetë e shtatë شصت و هفت -
68 Gjashtëdhjetë e tetë شصت و هشت -
69 Gjashtëdhjetë e nëntë شصت و نه -
70 Shtatëdhjetë هفتاد -
71 Shtatëdhjetë e një هفتاد و یک -
72 Shtatëdhjetë e dy هفتاد و دو -
73 Shtatëdhjetë e tre هفتاد و سه -
74 Shtatëdhjetë e katër هفتاد و چهار -
75 Shtatëdhjetë e pesë هفتاد و پنج -
76 Shtatëdhjetë e gjashtë هفتاد و شش -
77 Shtatëdhjetë e shtatë هفتاد و هفت -
78 Shtatëdhjetë e tetë هفتاد و هشت -
79 Shtatëdhjetë e nëntë هفتاد و نه -
80 Tetëdhjetë هشتاد -
81 Tetëdhjetë e një هشتاد و یک -
82 Tetëdhjetë e dy هشتاد و دو -
83 Tetëdhjetë e tre هشتاد و سه -
84 Tetëdhjetë e katër هشتاد و چهار -
85 Tetëdhjetë e pesë هشتاد و پنج -
86 Tetëdhjetë e gjashtë هشتاد و شش -
87 Tetëdhjetë e shtatë هشتاد و هفت -
88 Tetëdhjetë e tetë هشتاد و هشت -
89 Tetëdhjetë e nëntë هشتاد و نه -
90 Nëntëdhjetë نود -
91 Nëntëdhjetë e një نود و یک -
92 Nëntëdhjetë e dy نود و دو -
93 Nëntëdhjetë e tre نود و سه -
94 Nëntëdhjetë e katër نود و چهار -
95 Nëntëdhjetë e pesë نود و پنج -
96 Nëntëdhjetë e gjashtë نود و شش -
97 Nëntëdhjetë e shtatë نود و هفت -
98 Nëntëdhjetë e tetë نود و هشت -
99 Nëntëdhjetë e nëntë نود و نه -
100 Njëqindë یکصد -