Numrat Kinezisht 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero
1 Një
2 Dy
3 Tre
4 Katër
5 Pesë
6 Gjashtë
7 Shtatë
8 Tetë
9 Nëntë
10 Dhjetë
11 Njëmbëdhjetë 十一
12 Dymbëdhjetë 十二
13 Trembëdhjetë 十三
14 Katërmbëdhjetë 十四
15 Pesëmbëdhjetë 十五
16 Gjashtëmbëdhjetë 十六
17 Shtatëmbëdhjetë 十七
18 Tetëmbëdhjetë 十八
19 Nëntëmbëdhjetë 十九
20 Njëzet 二十
21 Njëzet e një 二十一
22 Njëzet e dy 二十二
23 Njëzet e tre 二十三
24 Njëzet e katër 二十四
25 Njëzet e pese 二十五
26 Njëzet e gjashtë 二十六
27 Njëzet e shtatë 二十七
28 Njëzet e tetë 二十八
29 Njëzet e nëntë 二十九
30 Tridhjetë 三十
31 Tridhjetë një 三十一
32 Tridhjetë e dy 三十二
33 Tridhjetë e tre 三十三
34 Tridhjetë e katër 三十四
35 Tridhjetë e pesë 三十五
36 Tridhjetë e gjashtë 三十六
37 Tridhjetë e shtatë 三十七
38 Tridhjetë e tetë 三十八
39 Tridhjetë e nëntë 三十九
40 Dyzetë 四十
41 Dyzet e një 四十一
42 Dyzet e dy 四十二
43 Dyzet e tre 四十三
44 Dyzet e katër 四十四
45 Dyzet e pesë 四十五
46 Dyzet e gjashtë 四十六
47 Dyzet e shtatë 四十七
48 Dyzet e tetë 四十八
49 Dyzet e nëntë 四十九
50 Pesëdhjetë 五十
51 Pesëdhjetë e një 五十一
52 Pesëdhjetë e dy 五十二
53 Pesëdhjetë e tre 五十三
54 Pesëdhjetë e katër 五十四
55 Pesëdhjetë e pesë 五十五
56 Pesëdhjetë e gjashtë 五十六
57 Pesëdhjetë e shtatë 五十七
58 Pesëdhjetë e tetë 五十八
59 Pesëdhjetë e nëntë 五十九
60 Gjashtëdhjetë 六十
61 Gjashtëdhjetë e një 六十一
62 Gjashtëdhjetë e dy 六十二
63 Gjashtëdhjetë e tre 六十三
64 Gjashtëdhjetë e katër 六十四
65 Gjashtëdhjetë e pesë 六十五
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë 六十六
67 Gjashtëdhjetë e shtatë 六十七
68 Gjashtëdhjetë e tetë 六十八
69 Gjashtëdhjetë e nëntë 六十九
70 Shtatëdhjetë 七十
71 Shtatëdhjetë e një 七十一
72 Shtatëdhjetë e dy 七十二
73 Shtatëdhjetë e tre 七十三
74 Shtatëdhjetë e katër 七十四
75 Shtatëdhjetë e pesë 七十五
76 Shtatëdhjetë e gjashtë 七十六
77 Shtatëdhjetë e shtatë 七十七
78 Shtatëdhjetë e tetë 七十八
79 Shtatëdhjetë e nëntë 七十九
80 Tetëdhjetë 八十
81 Tetëdhjetë e një 八十一
82 Tetëdhjetë e dy 八十二
83 Tetëdhjetë e tre 八十三
84 Tetëdhjetë e katër 八十四
85 Tetëdhjetë e pesë 八十五
86 Tetëdhjetë e gjashtë 八十六
87 Tetëdhjetë e shtatë 八十七
88 Tetëdhjetë e tetë 八十八
89 Tetëdhjetë e nëntë 八十九
90 Nëntëdhjetë 九十
91 Nëntëdhjetë e një 九十一
92 Nëntëdhjetë e dy 九十二
93 Nëntëdhjetë e tre 九十三
94 Nëntëdhjetë e katër 九十四
95 Nëntëdhjetë e pesë 九十五
96 Nëntëdhjetë e gjashtë 九十六
97 Nëntëdhjetë e shtatë 九十七
98 Nëntëdhjetë e tetë 九十八
99 Nëntëdhjetë e nëntë 九十九
100 Njëqindë