Numrat Indonezisht 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nol -
1 Një Satu -
2 Dy Dua -
3 Tre Tiga -
4 Katër Empat -
5 Pesë Lima -
6 Gjashtë Enam -
7 Shtatë Tujuh -
8 Tetë Delapan -
9 Nëntë Sembilan -
10 Dhjetë Sepuluh -
11 Njëmbëdhjetë Sebelas -
12 Dymbëdhjetë Dua Belas -
13 Trembëdhjetë Tiga Belas -
14 Katërmbëdhjetë Empat Belas -
15 Pesëmbëdhjetë Lima Belas -
16 Gjashtëmbëdhjetë Enam Belas -
17 Shtatëmbëdhjetë Tujuh Belas -
18 Tetëmbëdhjetë Delapan Belas -
19 Nëntëmbëdhjetë Sembilan Belas -
20 Njëzet Dua Puluh -
21 Njëzet e një Dua puluh satu -
22 Njëzet e dy Dua puluh dua -
23 Njëzet e tre Dua puluh tiga -
24 Njëzet e katër Dua puluh empat -
25 Njëzet e pese Dua puluh lima -
26 Njëzet e gjashtë Dua puluh enam -
27 Njëzet e shtatë Dua puluh tujuh -
28 Njëzet e tetë Dua puluh delapan -
29 Njëzet e nëntë Dua puluh sembilan -
30 Tridhjetë Tiga Puluh -
31 Tridhjetë një Tiga puluh satu -
32 Tridhjetë e dy Tiga puluh dua -
33 Tridhjetë e tre Tiga puluh tiga -
34 Tridhjetë e katër Tiga puluh empat -
35 Tridhjetë e pesë Tiga puluh lima -
36 Tridhjetë e gjashtë Tiga puluh enam -
37 Tridhjetë e shtatë Tiga puluh tujuh -
38 Tridhjetë e tetë Tiga puluh delapan -
39 Tridhjetë e nëntë Tiga puluh sembilan -
40 Dyzetë Empat Puluh -
41 Dyzet e një Empat puluh satu -
42 Dyzet e dy Empat puluh dua -
43 Dyzet e tre Empat puluh tiga -
44 Dyzet e katër Empat puluh empat -
45 Dyzet e pesë Empat puluh lima -
46 Dyzet e gjashtë Empat puluh enam -
47 Dyzet e shtatë Empat puluh tujuh -
48 Dyzet e tetë Empat puluh delapan -
49 Dyzet e nëntë Empat puluh sembilan -
50 Pesëdhjetë Lima Puluh -
51 Pesëdhjetë e një Lima puluh satu -
52 Pesëdhjetë e dy Lima puluh dua -
53 Pesëdhjetë e tre Lima puluh tiga -
54 Pesëdhjetë e katër Lima puluh empat -
55 Pesëdhjetë e pesë Lima puluh lima -
56 Pesëdhjetë e gjashtë Lima puluh enam -
57 Pesëdhjetë e shtatë Lima puluh tujuh -
58 Pesëdhjetë e tetë Lima puluh delapan -
59 Pesëdhjetë e nëntë Lima puluh sembilan -
60 Gjashtëdhjetë Enam Puluh -
61 Gjashtëdhjetë e një Enam puluh satu -
62 Gjashtëdhjetë e dy Enam puluh dua -
63 Gjashtëdhjetë e tre Enam puluh tiga -
64 Gjashtëdhjetë e katër Enam puluh empat -
65 Gjashtëdhjetë e pesë Enam puluh lima -
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë Enam puluh enam -
67 Gjashtëdhjetë e shtatë Enam puluh tujuh -
68 Gjashtëdhjetë e tetë Enam puluh delapan -
69 Gjashtëdhjetë e nëntë Enam puluh sembilan -
70 Shtatëdhjetë Tujuh Puluh -
71 Shtatëdhjetë e një Tujuh puluh satu -
72 Shtatëdhjetë e dy Tujuh puluh dua -
73 Shtatëdhjetë e tre Tujuh puluh tiga -
74 Shtatëdhjetë e katër Tujuh puluh empat -
75 Shtatëdhjetë e pesë Tujuh puluh lima -
76 Shtatëdhjetë e gjashtë Tujuh puluh enam -
77 Shtatëdhjetë e shtatë Tujuh puluh tujuh -
78 Shtatëdhjetë e tetë Tujuh puluh delapan -
79 Shtatëdhjetë e nëntë Tujuh puluh sembilan -
80 Tetëdhjetë Delapan Puluh -
81 Tetëdhjetë e një Delapan puluh satu -
82 Tetëdhjetë e dy Delapan puluh dua -
83 Tetëdhjetë e tre Delapan puluh tiga -
84 Tetëdhjetë e katër Delapan puluh empat -
85 Tetëdhjetë e pesë Delapan puluh lima -
86 Tetëdhjetë e gjashtë Delapan puluh enam -
87 Tetëdhjetë e shtatë Delapan puluh tujuh -
88 Tetëdhjetë e tetë Delapan puluh delapan -
89 Tetëdhjetë e nëntë Delapan puluh sembilan -
90 Nëntëdhjetë Sembilan Puluh -
91 Nëntëdhjetë e një Sembilan puluh satu -
92 Nëntëdhjetë e dy Sembilan puluh dua -
93 Nëntëdhjetë e tre Sembilan puluh tiga -
94 Nëntëdhjetë e katër Sembilan puluh empat -
95 Nëntëdhjetë e pesë Sembilan puluh lima -
96 Nëntëdhjetë e gjashtë Sembilan puluh enam -
97 Nëntëdhjetë e shtatë Sembilan puluh tujuh -
98 Nëntëdhjetë e tetë Sembilan puluh delapan -
99 Nëntëdhjetë e nëntë Sembilan puluh sembilan -
100 Njëqindë Seratus -