Numrat Holandisht 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nul -
1 Një één -
2 Dy Twee -
3 Tre Drie -
4 Katër Vier -
5 Pesë Vijf -
6 Gjashtë Zes -
7 Shtatë Zeven -
8 Tetë Acht -
9 Nëntë Negen -
10 Dhjetë Tien -
11 Njëmbëdhjetë Elf -
12 Dymbëdhjetë Twaalf -
13 Trembëdhjetë Dertien -
14 Katërmbëdhjetë Veertien -
15 Pesëmbëdhjetë Vijftien -
16 Gjashtëmbëdhjetë Zestien -
17 Shtatëmbëdhjetë Zeventien -
18 Tetëmbëdhjetë Achttien -
19 Nëntëmbëdhjetë Negentien -
20 Njëzet Twintig -
21 Njëzet e një Eenentwintig -
22 Njëzet e dy Tweeëntwintig -
23 Njëzet e tre Drieëntwintig -
24 Njëzet e katër Vierentwintig -
25 Njëzet e pese Vijfentwintig -
26 Njëzet e gjashtë Zesentwintig -
27 Njëzet e shtatë Zevenentwintig -
28 Njëzet e tetë Achtentwintig -
29 Njëzet e nëntë Negenentwintig -
30 Tridhjetë Dertig -
31 Tridhjetë një Eenendertig -
32 Tridhjetë e dy Tweeëndertig -
33 Tridhjetë e tre Drieëndertig -
34 Tridhjetë e katër Vierendertig -
35 Tridhjetë e pesë Vijfendertig -
36 Tridhjetë e gjashtë Zesendertig -
37 Tridhjetë e shtatë Zevenendertig -
38 Tridhjetë e tetë Achtendertig -
39 Tridhjetë e nëntë Negenendertig -
40 Dyzetë Veertig -
41 Dyzet e një Eenenveertig -
42 Dyzet e dy Tweeenveertig -
43 Dyzet e tre Drieënveertig -
44 Dyzet e katër Vierenveertig -
45 Dyzet e pesë Vijfenveertig -
46 Dyzet e gjashtë Zesenveertig -
47 Dyzet e shtatë Zevenenveertig -
48 Dyzet e tetë Achtenveertig -
49 Dyzet e nëntë Negenenveertig -
50 Pesëdhjetë Vijftig -
51 Pesëdhjetë e një Eenenvijftig -
52 Pesëdhjetë e dy Tweeënvijftig -
53 Pesëdhjetë e tre Drieënvijftig -
54 Pesëdhjetë e katër Vierenvijftig -
55 Pesëdhjetë e pesë Vijfenvijftig -
56 Pesëdhjetë e gjashtë Zesenvijftig -
57 Pesëdhjetë e shtatë Zevenenvijftig -
58 Pesëdhjetë e tetë Achtenvijftig -
59 Pesëdhjetë e nëntë Negenenvijftig -
60 Gjashtëdhjetë Zestig -
61 Gjashtëdhjetë e një Eenenzestig -
62 Gjashtëdhjetë e dy Tweeënzestig -
63 Gjashtëdhjetë e tre Drieënzestig -
64 Gjashtëdhjetë e katër Vierenzestig -
65 Gjashtëdhjetë e pesë Vijfenzestig -
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë Zesenzestig -
67 Gjashtëdhjetë e shtatë Zevenenzestig -
68 Gjashtëdhjetë e tetë Achtenzestig -
69 Gjashtëdhjetë e nëntë Negenenzestig -
70 Shtatëdhjetë Zeventig -
71 Shtatëdhjetë e një Eenenzeventig -
72 Shtatëdhjetë e dy Tweeënzeventig -
73 Shtatëdhjetë e tre Zeventig drie -
74 Shtatëdhjetë e katër Vierenzeventig -
75 Shtatëdhjetë e pesë Vijfenzeventig -
76 Shtatëdhjetë e gjashtë Zesenzeventig -
77 Shtatëdhjetë e shtatë Zeventig zeven -
78 Shtatëdhjetë e tetë Achtenzeventig -
79 Shtatëdhjetë e nëntë Negenenzeventig -
80 Tetëdhjetë Tachtig -
81 Tetëdhjetë e një Eenentachtig -
82 Tetëdhjetë e dy Tweeëntachtig -
83 Tetëdhjetë e tre Drieëntachtig -
84 Tetëdhjetë e katër Vierentachtig -
85 Tetëdhjetë e pesë Vijfentachtig -
86 Tetëdhjetë e gjashtë Zesentachtig -
87 Tetëdhjetë e shtatë Zevenentachtig -
88 Tetëdhjetë e tetë Achtentachtig -
89 Tetëdhjetë e nëntë Negenentachtig -
90 Nëntëdhjetë Negentig -
91 Nëntëdhjetë e një Eenennegentig -
92 Nëntëdhjetë e dy Tweeënnegentig -
93 Nëntëdhjetë e tre Drieënnegentig -
94 Nëntëdhjetë e katër Vierennegentig -
95 Nëntëdhjetë e pesë Vijfennegentig -
96 Nëntëdhjetë e gjashtë Zesennegentig -
97 Nëntëdhjetë e shtatë Negentig zeven -
98 Nëntëdhjetë e tetë Achtennegentig -
99 Nëntëdhjetë e nëntë Negenennegentig -
100 Njëqindë Honderd -