Numrat Gjermanisht 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Null
1 Një Eins
2 Dy Zwei
3 Tre Drei
4 Katër Vier
5 Pesë Fünf
6 Gjashtë Sechs
7 Shtatë Sieben
8 Tetë Acht
9 Nëntë Neun
10 Dhjetë Zehn
11 Njëmbëdhjetë Elf
12 Dymbëdhjetë Zwölf
13 Trembëdhjetë Dreizehn
14 Katërmbëdhjetë Vierzehn
15 Pesëmbëdhjetë Fünfzehn
16 Gjashtëmbëdhjetë Sechzehn
17 Shtatëmbëdhjetë Siebzehn
18 Tetëmbëdhjetë Achtzehn
19 Nëntëmbëdhjetë Neunzehn
20 Njëzet Zwanzig
21 Njëzet e një Einundzwanzig
22 Njëzet e dy Zweiundzwanzig
23 Njëzet e tre Dreiundzwanzig
24 Njëzet e katër Vierundzwanzig
25 Njëzet e pese Fϋnfundzwanzig
26 Njëzet e gjashtë Sechsundzwanzig
27 Njëzet e shtatë Siebenundzwanzig
28 Njëzet e tetë Achtundzwanzig
29 Njëzet e nëntë Neunundzwanzig
30 Tridhjetë Dreißig
31 Tridhjetë një Einunddreißig
32 Tridhjetë e dy Zweiunddreißig
33 Tridhjetë e tre Dreiunddreißig
34 Tridhjetë e katër Vierunddreißig
35 Tridhjetë e pesë Fϋnfunddreißig
36 Tridhjetë e gjashtë Sechsunddreißig
37 Tridhjetë e shtatë Siebenunddreißig
38 Tridhjetë e tetë Achtunddreißig
39 Tridhjetë e nëntë Neununddreißig
40 Dyzetë Vierzig
41 Dyzet e një Einundvierzig
42 Dyzet e dy Zweiundvierzig
43 Dyzet e tre Dreiundvierzig
44 Dyzet e katër Vierundvierzig
45 Dyzet e pesë Fϋnfundvierzig
46 Dyzet e gjashtë Sechsundvierzig
47 Dyzet e shtatë Siebenundvierzig
48 Dyzet e tetë Achtundvierzig
49 Dyzet e nëntë Neunundvierzig
50 Pesëdhjetë Fϋnfzig
51 Pesëdhjetë e një Einundfϋnfzig
52 Pesëdhjetë e dy Zweiundfϋnfzig
53 Pesëdhjetë e tre Dreiundfϋnfzig
54 Pesëdhjetë e katër Vierundfϋnfzig
55 Pesëdhjetë e pesë Fϋnfundfϋnfzig
56 Pesëdhjetë e gjashtë Sechsundfϋnfzig
57 Pesëdhjetë e shtatë Siebenundfϋnfzig
58 Pesëdhjetë e tetë Achtundfϋnfzig
59 Pesëdhjetë e nëntë Neunundfünfzig
60 Gjashtëdhjetë Sechzig
61 Gjashtëdhjetë e një Einundsechzig
62 Gjashtëdhjetë e dy Zweiundsechzig
63 Gjashtëdhjetë e tre Dreiundsechzig
64 Gjashtëdhjetë e katër Vierundsechzig
65 Gjashtëdhjetë e pesë Fϋnfundsechzig
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë Sechsundsechzig
67 Gjashtëdhjetë e shtatë Siebenundsechzig
68 Gjashtëdhjetë e tetë Achtundsechzig
69 Gjashtëdhjetë e nëntë Neunundsechzig
70 Shtatëdhjetë Siebzig
71 Shtatëdhjetë e një Einundsiebzig
72 Shtatëdhjetë e dy Zweiundsiebzig
73 Shtatëdhjetë e tre Dreiundsiebzig
74 Shtatëdhjetë e katër Vierundsiebzig
75 Shtatëdhjetë e pesë Fϋnfundsiebzig
76 Shtatëdhjetë e gjashtë Sechsundsiebzig
77 Shtatëdhjetë e shtatë Siebenundsiebzig
78 Shtatëdhjetë e tetë Achtundsiebzig
79 Shtatëdhjetë e nëntë Neunundsiebzig
80 Tetëdhjetë Achtzig
81 Tetëdhjetë e një Einundachtzig
82 Tetëdhjetë e dy Zweiundachtzig
83 Tetëdhjetë e tre Dreiundachtzig
84 Tetëdhjetë e katër Vierundachtzig
85 Tetëdhjetë e pesë Fϋnfundachtzig
86 Tetëdhjetë e gjashtë Sechsundachtzig
87 Tetëdhjetë e shtatë Siebenundachtzig
88 Tetëdhjetë e tetë Achtundachtzig
89 Tetëdhjetë e nëntë Neunundachtzig
90 Nëntëdhjetë Neunzig
91 Nëntëdhjetë e një Einundneunzig
92 Nëntëdhjetë e dy Zweiundneunzig
93 Nëntëdhjetë e tre Dreiundneunzig
94 Nëntëdhjetë e katër Vierundneunzig
95 Nëntëdhjetë e pesë Fϋnfundneunzig
96 Nëntëdhjetë e gjashtë Sechsundneunzig
97 Nëntëdhjetë e shtatë Siebenundneunzig
98 Nëntëdhjetë e tetë Achtundneunzig
99 Nëntëdhjetë e nëntë Neunundneunzig
100 Njëqindë Hundert