Numrat Frëngjisht 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zéro
1 Një Une/Un
2 Dy Deux
3 Tre Trois
4 Katër Quatre
5 Pesë Cinq
6 Gjashtë Six
7 Shtatë Sept
8 Tetë Huit
9 Nëntë Neuf
10 Dhjetë Dix
11 Njëmbëdhjetë Onze
12 Dymbëdhjetë Douze
13 Trembëdhjetë Treize
14 Katërmbëdhjetë Quatorze
15 Pesëmbëdhjetë Quinze
16 Gjashtëmbëdhjetë Seize
17 Shtatëmbëdhjetë Dix-sept
18 Tetëmbëdhjetë Dix-huit
19 Nëntëmbëdhjetë Dix-neuf
20 Njëzet Vingt
21 Njëzet e një Vingt-et-un
22 Njëzet e dy Vingt-deux
23 Njëzet e tre Vingt-trois
24 Njëzet e katër Vingt-quatre
25 Njëzet e pese Vingt cinq
26 Njëzet e gjashtë Vingt-six
27 Njëzet e shtatë Vingt-sept
28 Njëzet e tetë Vingt huit
29 Njëzet e nëntë Vingt-neuf
30 Tridhjetë Trente
31 Tridhjetë një Trente et un
32 Tridhjetë e dy Trente-deux
33 Tridhjetë e tre Trente-trois
34 Tridhjetë e katër Trente-quatre
35 Tridhjetë e pesë Trente-cinq
36 Tridhjetë e gjashtë Trente-six
37 Tridhjetë e shtatë Trente-sept
38 Tridhjetë e tetë Trente-huit
39 Tridhjetë e nëntë Trente-neuf
40 Dyzetë Quarante
41 Dyzet e një Quarante-et-un
42 Dyzet e dy Quarante-deux
43 Dyzet e tre Quarante-trois
44 Dyzet e katër Quarante-quatre
45 Dyzet e pesë Quarante-cinq
46 Dyzet e gjashtë Quarante-six
47 Dyzet e shtatë Quarante-sept
48 Dyzet e tetë Quarante-huit
49 Dyzet e nëntë Quarante-neuf
50 Pesëdhjetë Cinquante
51 Pesëdhjetë e një Cinquante-et-un
52 Pesëdhjetë e dy Cinquante-deux
53 Pesëdhjetë e tre Cinquante-trois
54 Pesëdhjetë e katër Cinquante-quatre
55 Pesëdhjetë e pesë Cinquante-cinq
56 Pesëdhjetë e gjashtë Cinquante-six
57 Pesëdhjetë e shtatë Cinquante-sept
58 Pesëdhjetë e tetë Cinquante-huit
59 Pesëdhjetë e nëntë Cinquante neuf
60 Gjashtëdhjetë Soixante
61 Gjashtëdhjetë e një Soixante-et-un
62 Gjashtëdhjetë e dy Soixante-deux
63 Gjashtëdhjetë e tre Soixante-trois
64 Gjashtëdhjetë e katër Soixante-quatre
65 Gjashtëdhjetë e pesë Soixante-cinq
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë Soixante-six
67 Gjashtëdhjetë e shtatë Soixante-sept
68 Gjashtëdhjetë e tetë Soixante-huit
69 Gjashtëdhjetë e nëntë Soixante-neuf
70 Shtatëdhjetë Soixante-dix/Septante
71 Shtatëdhjetë e një Soixante-et-onze
72 Shtatëdhjetë e dy Soixante-douze
73 Shtatëdhjetë e tre Soixante-treize
74 Shtatëdhjetë e katër Soixante-quatorze
75 Shtatëdhjetë e pesë Soixante-quinze
76 Shtatëdhjetë e gjashtë Soixante-seize
77 Shtatëdhjetë e shtatë Soixante-dix-sept
78 Shtatëdhjetë e tetë Soixante-dix-huit
79 Shtatëdhjetë e nëntë Soixante-dix-neuf
80 Tetëdhjetë Quatre-vingts
81 Tetëdhjetë e një Quatre-vingt-un
82 Tetëdhjetë e dy Quatre-vingt-deux
83 Tetëdhjetë e tre Quatre-vingt-trois
84 Tetëdhjetë e katër Quatre-vingt-quatre
85 Tetëdhjetë e pesë Quatre-vingt-cinq
86 Tetëdhjetë e gjashtë Quatre-vingt-six
87 Tetëdhjetë e shtatë Quatre-vingt-sept
88 Tetëdhjetë e tetë Quatre vingt-huit
89 Tetëdhjetë e nëntë Quatre-vingt neuf
90 Nëntëdhjetë Quatre-vingt-dix
91 Nëntëdhjetë e një Quatre-vingt-onze
92 Nëntëdhjetë e dy Quatre-vingt-douze
93 Nëntëdhjetë e tre Quatre-vingt treise
94 Nëntëdhjetë e katër Quatre-vingt quatorze
95 Nëntëdhjetë e pesë Quatre-vingt quinze
96 Nëntëdhjetë e gjashtë Quatre-vingt seize
97 Nëntëdhjetë e shtatë Quatre-vingt dix sept
98 Nëntëdhjetë e tetë Quatre-vingt dix huit
99 Nëntëdhjetë e nëntë Quatre-vingt dix neuf
100 Njëqindë Cent