Numrat Finlandisht 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nolla
1 Një Yksi
2 Dy Kaksi
3 Tre Kolme
4 Katër Neljä
5 Pesë Viisi
6 Gjashtë Kuusi
7 Shtatë Seitsemän
8 Tetë Kahdeksan
9 Nëntë Yhdeksän
10 Dhjetë Kymmenen
11 Njëmbëdhjetë Yksitoista
12 Dymbëdhjetë Kaksitoista
13 Trembëdhjetë Kolmetoista
14 Katërmbëdhjetë Neljätoista
15 Pesëmbëdhjetë Viisitoista
16 Gjashtëmbëdhjetë Kuusitoista
17 Shtatëmbëdhjetë Seitsemäntoista
18 Tetëmbëdhjetë Kahdeksantoista
19 Nëntëmbëdhjetë Yhdeksäntoista
20 Njëzet Kaksikymmentä
21 Njëzet e një Kaksikymmentäyksi
22 Njëzet e dy Kaksikymmentäkaksi
23 Njëzet e tre Kaksikymmentä kolme
24 Njëzet e katër Kaksikymmentäneljä
25 Njëzet e pese Kaksikymmentäviisi
26 Njëzet e gjashtë Kaksikymmentä kuusi
27 Njëzet e shtatë Kaksikymmentä seitsemän
28 Njëzet e tetë Kaksikymmentäkahdeksan
29 Njëzet e nëntë Kaksikymmentä yhdeksän
30 Tridhjetë Kolmekymmentä
31 Tridhjetë një Kolmekymmentäyksi
32 Tridhjetë e dy Kolmekymmentäkaksi
33 Tridhjetë e tre Kolmekymmentä kolme
34 Tridhjetë e katër Kolmekymmentä neljä
35 Tridhjetë e pesë Kolmekymmentä viisi
36 Tridhjetë e gjashtë Kolmekymmentä kuusi
37 Tridhjetë e shtatë Kolmekymmentäseitsemän
38 Tridhjetë e tetë Kolmekymmentä kahdeksan
39 Tridhjetë e nëntë Kolmekymmentä yhdeksän
40 Dyzetë Neljäkymmentä
41 Dyzet e një Neljäkymmentä yksi
42 Dyzet e dy Neljäkymmentä kaksi
43 Dyzet e tre Neljäkymmentä kolme
44 Dyzet e katër Neljäkymmentä neljä
45 Dyzet e pesë Neljäkymmentäviisi
46 Dyzet e gjashtë Neljäkymmentä kuusi
47 Dyzet e shtatë Neljäkymmentä seitsemän
48 Dyzet e tetë Neljäkymmentä kahdeksan
49 Dyzet e nëntë Neljäkymmentä yhdeksän
50 Pesëdhjetë Viisikymmentä
51 Pesëdhjetë e një Viisikymmentä yksi
52 Pesëdhjetë e dy Viisikymmentä kaksi
53 Pesëdhjetë e tre Viisikymmentä kolme
54 Pesëdhjetë e katër Viisikymmentä neljä
55 Pesëdhjetë e pesë Viisikymmentä viisi
56 Pesëdhjetë e gjashtë Viisikymmentä kuusi
57 Pesëdhjetë e shtatë Viisikymmentä seitsemän
58 Pesëdhjetë e tetë Viisikymmentä kahdeksan
59 Pesëdhjetë e nëntë Viisikymmentä yhdeksän
60 Gjashtëdhjetë Kuusikymmentä
61 Gjashtëdhjetë e një Kuusikymmentä yksi
62 Gjashtëdhjetë e dy Kuusikymmentä kaksi
63 Gjashtëdhjetë e tre Kuusikymmentäkolme
64 Gjashtëdhjetë e katër Kuusikymmentä neljä
65 Gjashtëdhjetë e pesë Kuusikymmentä viisi
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë Kuusikymmentä kuusi
67 Gjashtëdhjetë e shtatë Kuusikymmentä seitsemän
68 Gjashtëdhjetë e tetë Kuusikymmentä kahdeksan
69 Gjashtëdhjetë e nëntë Kuusikymmentä yhdeksän
70 Shtatëdhjetë Seitsemänkymmentä
71 Shtatëdhjetë e një Seitsemänkymmentä yksi
72 Shtatëdhjetë e dy Seitsemänkymmentä kaksi
73 Shtatëdhjetë e tre Seitsemänkymmentä kolme
74 Shtatëdhjetë e katër Seitsemänkymmentä neljä
75 Shtatëdhjetë e pesë Seitsemänkymmentä viisi
76 Shtatëdhjetë e gjashtë Seitsemänkymmentä kuusi
77 Shtatëdhjetë e shtatë Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Shtatëdhjetë e tetë Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Shtatëdhjetë e nëntë Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Tetëdhjetë Kahdeksankymmentä
81 Tetëdhjetë e një Kahdeksankymmentä yksi
82 Tetëdhjetë e dy Kahdeksankymmentä kaksi
83 Tetëdhjetë e tre Kahdeksankymmentä kolme
84 Tetëdhjetë e katër Kahdeksankymmentä neljä
85 Tetëdhjetë e pesë Kahdeksankymmentä viisi
86 Tetëdhjetë e gjashtë Kahdeksankymmentä kuusi
87 Tetëdhjetë e shtatë Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Tetëdhjetë e tetë Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Tetëdhjetë e nëntë Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Nëntëdhjetë Yhdeksänkymmentä
91 Nëntëdhjetë e një Yhdeksänkymmentäyksi
92 Nëntëdhjetë e dy Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Nëntëdhjetë e tre Ninety kolme
94 Nëntëdhjetë e katër Ninety neljä
95 Nëntëdhjetë e pesë Yhdeksänkymmentä viisi
96 Nëntëdhjetë e gjashtë Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Nëntëdhjetë e shtatë Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Nëntëdhjetë e tetë Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Nëntëdhjetë e nëntë Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Njëqindë Sata