Numrat Filipinase 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Sero -
1 Një Isa -
2 Dy Dalawa -
3 Tre Tatlo -
4 Katër Apat -
5 Pesë Lima -
6 Gjashtë Anim -
7 Shtatë Pito -
8 Tetë Walo -
9 Nëntë Siyam -
10 Dhjetë Sampu -
11 Njëmbëdhjetë Labing-isa -
12 Dymbëdhjetë Dose -
13 Trembëdhjetë Labintatlo -
14 Katërmbëdhjetë Labing-apat -
15 Pesëmbëdhjetë Labinlima -
16 Gjashtëmbëdhjetë Labing-anim -
17 Shtatëmbëdhjetë Disisyete -
18 Tetëmbëdhjetë Labing-walo -
19 Nëntëmbëdhjetë Labinsiyam -
20 Njëzet Dalwampu -
21 Njëzet e një Dalawampung isa -
22 Njëzet e dy Dalawampung dalawang -
23 Njëzet e tre Dalawampung tatlong -
24 Njëzet e katër Dalawampung apat -
25 Njëzet e pese Dalawampu't limang -
26 Njëzet e gjashtë Dalawampung anim -
27 Njëzet e shtatë Dalawampung pitong -
28 Njëzet e tetë Dalawampung sa walong -
29 Njëzet e nëntë Dalawampung siyam -
30 Tridhjetë Tatlumpu -
31 Tridhjetë një Tatlumpung isa -
32 Tridhjetë e dy Tatlumpung dalawang -
33 Tridhjetë e tre Tatlumpung tatlong -
34 Tridhjetë e katër Tatlumpung apat -
35 Tridhjetë e pesë Tatlumpung limang -
36 Tridhjetë e gjashtë Tatlumpung anim -
37 Tridhjetë e shtatë Tatlumpung pitong -
38 Tridhjetë e tetë Tatlumpung walong -
39 Tridhjetë e nëntë Tatlumpung siyam -
40 Dyzetë Apatnapu -
41 Dyzet e një Apatnapung isa -
42 Dyzet e dy Apatnapung dalawang -
43 Dyzet e tre Apatnapung tatlong -
44 Dyzet e katër Apatnapung apat -
45 Dyzet e pesë Apatnapung limang -
46 Dyzet e gjashtë Apatnapung anim -
47 Dyzet e shtatë Apatnapung pitong -
48 Dyzet e tetë Apatnapung walong -
49 Dyzet e nëntë Apatnapung siyam -
50 Pesëdhjetë Limampu -
51 Pesëdhjetë e një Limampung isa -
52 Pesëdhjetë e dy Limampung dalawang -
53 Pesëdhjetë e tre Limampung tatlong -
54 Pesëdhjetë e katër Limampung apat -
55 Pesëdhjetë e pesë Limampung limang -
56 Pesëdhjetë e gjashtë Limampung anim -
57 Pesëdhjetë e shtatë Limampung pitong -
58 Pesëdhjetë e tetë Limampung walong -
59 Pesëdhjetë e nëntë Limampung siyam -
60 Gjashtëdhjetë Sesenta -
61 Gjashtëdhjetë e një Animnapung isa -
62 Gjashtëdhjetë e dy Animnapung dalawang -
63 Gjashtëdhjetë e tre Animnapung tatlong -
64 Gjashtëdhjetë e katër Animnapung apat -
65 Gjashtëdhjetë e pesë Animnapung limang -
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë Animnapung anim -
67 Gjashtëdhjetë e shtatë Animnapung pitong -
68 Gjashtëdhjetë e tetë Animnapung walong -
69 Gjashtëdhjetë e nëntë Animnapung siyam -
70 Shtatëdhjetë Setenta -
71 Shtatëdhjetë e një Pitumpu't isa -
72 Shtatëdhjetë e dy Pitumpu't dalawang -
73 Shtatëdhjetë e tre Pitumpu't tatlong -
74 Shtatëdhjetë e katër Pitumpu't apat -
75 Shtatëdhjetë e pesë Pitumpu't limang -
76 Shtatëdhjetë e gjashtë Pitumpu't anim -
77 Shtatëdhjetë e shtatë Pitumpu't pitong -
78 Shtatëdhjetë e tetë Pitumpu't walong -
79 Shtatëdhjetë e nëntë Pitumpu't siyam -
80 Tetëdhjetë Otsenta -
81 Tetëdhjetë e një Otsenta isa -
82 Tetëdhjetë e dy Otsenta dalawang -
83 Tetëdhjetë e tre Otsenta tatlong -
84 Tetëdhjetë e katër Otsenta apat -
85 Tetëdhjetë e pesë Otsenta limang -
86 Tetëdhjetë e gjashtë Otsenta anim -
87 Tetëdhjetë e shtatë Eighty pitong -
88 Tetëdhjetë e tetë Otsenta walong -
89 Tetëdhjetë e nëntë Otsenta siyam -
90 Nëntëdhjetë Siyamnapu -
91 Nëntëdhjetë e një Siyamnapung isa -
92 Nëntëdhjetë e dy Siyamnapung dalawang -
93 Nëntëdhjetë e tre Siyamnapung tatlong -
94 Nëntëdhjetë e katër Siyamnapung apat -
95 Nëntëdhjetë e pesë Siyamnapung limang -
96 Nëntëdhjetë e gjashtë Siyamnapung anim -
97 Nëntëdhjetë e shtatë Siyamnapung pitong -
98 Nëntëdhjetë e tetë Siyamnapung walong -
99 Nëntëdhjetë e nëntë Siyamnapung siyam -
100 Njëqindë Isang daan -