Numrat Estonisht 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero null -
1 Një üks -
2 Dy Kaks -
3 Tre Kolm -
4 Katër Neli -
5 Pesë Viis -
6 Gjashtë Kuus -
7 Shtatë Seitse -
8 Tetë Kaheksa -
9 Nëntë üheksa -
10 Dhjetë Kümme -
11 Njëmbëdhjetë üksteist -
12 Dymbëdhjetë Kaksteist -
13 Trembëdhjetë Kolmteist -
14 Katërmbëdhjetë Neliteist -
15 Pesëmbëdhjetë Viisteist -
16 Gjashtëmbëdhjetë Kuusteist -
17 Shtatëmbëdhjetë Seitseteist -
18 Tetëmbëdhjetë Kaheksateist -
19 Nëntëmbëdhjetë üheksateist -
20 Njëzet Kakskümmend -
21 Njëzet e një Kakskümmend üks -
22 Njëzet e dy Kakskümmend kaks -
23 Njëzet e tre Kakskümmend kolm -
24 Njëzet e katër Kakskümmend neli -
25 Njëzet e pese Kakskümmend viis -
26 Njëzet e gjashtë Kakskümmend kuus -
27 Njëzet e shtatë Kakskümmend seitse -
28 Njëzet e tetë Kakskümmend kaheksa -
29 Njëzet e nëntë Kakskümmend üheksa -
30 Tridhjetë Kolmkümmend -
31 Tridhjetë një Kolmkümmend üks -
32 Tridhjetë e dy Kolmkümmend kaks -
33 Tridhjetë e tre Kolmkümmend kolm -
34 Tridhjetë e katër Kolmkümmend neli -
35 Tridhjetë e pesë Kolmkümmend viis -
36 Tridhjetë e gjashtë Kolmkümmend kuus -
37 Tridhjetë e shtatë Kolmkümmend seitse -
38 Tridhjetë e tetë Kolmkümmend kaheksa -
39 Tridhjetë e nëntë Kolmkümmend üheksa -
40 Dyzetë Nelikümmend -
41 Dyzet e një Nelikümmend üks -
42 Dyzet e dy Nelikümmend kaks -
43 Dyzet e tre Nelikümmend kolm -
44 Dyzet e katër Nelikümmend neli -
45 Dyzet e pesë Nelikümmend viis -
46 Dyzet e gjashtë Nelikümmend kuus -
47 Dyzet e shtatë Nelikümmend seitse -
48 Dyzet e tetë Nelikümmend kaheksa -
49 Dyzet e nëntë Nelikümmend üheksa -
50 Pesëdhjetë Viiskümmend -
51 Pesëdhjetë e një Viiskümmend üks -
52 Pesëdhjetë e dy Viiskümmend kaks -
53 Pesëdhjetë e tre Viiskümmend kolm -
54 Pesëdhjetë e katër Viiskümmend neli -
55 Pesëdhjetë e pesë Viiskümmend viis -
56 Pesëdhjetë e gjashtë Viiskümmend kuus -
57 Pesëdhjetë e shtatë Viiskümmend seitse -
58 Pesëdhjetë e tetë Viiskümmend kaheksa -
59 Pesëdhjetë e nëntë Viiskümmend üheksa -
60 Gjashtëdhjetë Kuuskümmend -
61 Gjashtëdhjetë e një Kuuskümmend üks -
62 Gjashtëdhjetë e dy Kuuskümmend kaks -
63 Gjashtëdhjetë e tre Kuuskümmend kolm -
64 Gjashtëdhjetë e katër Kuuskümmend neli -
65 Gjashtëdhjetë e pesë Kuuskümmend viis -
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë Kuuskümmend kuus -
67 Gjashtëdhjetë e shtatë Kuuskümmend seitse -
68 Gjashtëdhjetë e tetë Kuuskümmend kaheksa -
69 Gjashtëdhjetë e nëntë Kuuskümmend üheksa -
70 Shtatëdhjetë Seitsekümmend -
71 Shtatëdhjetë e një Seitsekümmend üks -
72 Shtatëdhjetë e dy Seitsekümmend kaks -
73 Shtatëdhjetë e tre Seitsekümmend kolm -
74 Shtatëdhjetë e katër Seitsekümmend neli -
75 Shtatëdhjetë e pesë Seitsekümmend viis -
76 Shtatëdhjetë e gjashtë Seitsekümmend kuus -
77 Shtatëdhjetë e shtatë Seitsekümmend seitse -
78 Shtatëdhjetë e tetë Seitsekümmend kaheksa -
79 Shtatëdhjetë e nëntë Seitsekümmend üheksa -
80 Tetëdhjetë Kaheksakümmend -
81 Tetëdhjetë e një Kaheksakümmend üks -
82 Tetëdhjetë e dy Kaheksakümmend kaks -
83 Tetëdhjetë e tre Kaheksakümmend kolm -
84 Tetëdhjetë e katër Kaheksakümmend neli -
85 Tetëdhjetë e pesë Kaheksakümmend viis -
86 Tetëdhjetë e gjashtë Kaheksakümmend kuus -
87 Tetëdhjetë e shtatë Kaheksakümmend seitse -
88 Tetëdhjetë e tetë Kaheksakümmend kaheksa -
89 Tetëdhjetë e nëntë Kaheksakümmend üheksa -
90 Nëntëdhjetë Üheksakümmend -
91 Nëntëdhjetë e një Üheksakümmend üks -
92 Nëntëdhjetë e dy Üheksakümmend kaks -
93 Nëntëdhjetë e tre Üheksakümmend kolm -
94 Nëntëdhjetë e katër Üheksakümmend neli -
95 Nëntëdhjetë e pesë Üheksakümmend viis -
96 Nëntëdhjetë e gjashtë Üheksakümmend kuus -
97 Nëntëdhjetë e shtatë Üheksakümmend seitse -
98 Nëntëdhjetë e tetë Üheksakümmend kaheksa -
99 Nëntëdhjetë e nëntë Üheksakümmend üheksa -
100 Njëqindë Sada -