Numrat Esperanto 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nulo -
1 Një Unu -
2 Dy Du -
3 Tre Tri -
4 Katër Kvar -
5 Pesë Kvin -
6 Gjashtë Ses -
7 Shtatë Sep -
8 Tetë Ok -
9 Nëntë Naŭ -
10 Dhjetë Dek -
11 Njëmbëdhjetë Levas -
12 Dymbëdhjetë Dekdu -
13 Trembëdhjetë Thirteen -
14 Katërmbëdhjetë Dek kvar -
15 Pesëmbëdhjetë Dek kvin -
16 Gjashtëmbëdhjetë Dekses -
17 Shtatëmbëdhjetë Deksep -
18 Tetëmbëdhjetë Dekok -
19 Nëntëmbëdhjetë Deknaŭ -
20 Njëzet Dudek -
21 Njëzet e një Dudek unu -
22 Njëzet e dy Dudek du -
23 Njëzet e tre Dudek tri -
24 Njëzet e katër Dudek kvar -
25 Njëzet e pese Dudek kvin -
26 Njëzet e gjashtë Dudek ses -
27 Njëzet e shtatë Dudek sep -
28 Njëzet e tetë Dudek ok -
29 Njëzet e nëntë Dudek naŭ -
30 Tridhjetë Tridek -
31 Tridhjetë një Tridek unu -
32 Tridhjetë e dy Tridek du -
33 Tridhjetë e tre Tridek tri -
34 Tridhjetë e katër Tridek kvar -
35 Tridhjetë e pesë Tridek kvin -
36 Tridhjetë e gjashtë Tridek ses -
37 Tridhjetë e shtatë Tridek sep -
38 Tridhjetë e tetë Tridek ok -
39 Tridhjetë e nëntë Tridek naŭ -
40 Dyzetë Kvardek -
41 Dyzet e një Kvardek unu -
42 Dyzet e dy Kvardek du -
43 Dyzet e tre Kvardek tri -
44 Dyzet e katër Kvardek kvar -
45 Dyzet e pesë Kvardek kvin -
46 Dyzet e gjashtë Kvardek ses -
47 Dyzet e shtatë Kvardek sep -
48 Dyzet e tetë Kvardek ok -
49 Dyzet e nëntë Kvardek naŭ -
50 Pesëdhjetë Kvindek -
51 Pesëdhjetë e një Kvindek unu -
52 Pesëdhjetë e dy Kvindek du -
53 Pesëdhjetë e tre Kvindek tri -
54 Pesëdhjetë e katër Kvindek kvar -
55 Pesëdhjetë e pesë Kvindek kvin -
56 Pesëdhjetë e gjashtë Kvindek ses -
57 Pesëdhjetë e shtatë Kvindek sep -
58 Pesëdhjetë e tetë Kvindek ok -
59 Pesëdhjetë e nëntë Kvindek naŭ -
60 Gjashtëdhjetë Sesdek -
61 Gjashtëdhjetë e një Sesdek unu -
62 Gjashtëdhjetë e dy Sesdek du -
63 Gjashtëdhjetë e tre Sesdek tri -
64 Gjashtëdhjetë e katër Sesdek kvar -
65 Gjashtëdhjetë e pesë Sesdek kvin -
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë Sesdek ses -
67 Gjashtëdhjetë e shtatë Sesdek sep -
68 Gjashtëdhjetë e tetë Sesdek ok -
69 Gjashtëdhjetë e nëntë Sesdek naŭ -
70 Shtatëdhjetë Sepdek -
71 Shtatëdhjetë e një Sepdek unu -
72 Shtatëdhjetë e dy Sepdek du -
73 Shtatëdhjetë e tre Sepdek tri -
74 Shtatëdhjetë e katër Sepdek kvar -
75 Shtatëdhjetë e pesë Sepdek kvin -
76 Shtatëdhjetë e gjashtë Sepdek ses -
77 Shtatëdhjetë e shtatë Sepdek sep -
78 Shtatëdhjetë e tetë Sepdek ok -
79 Shtatëdhjetë e nëntë Sepdek naŭ -
80 Tetëdhjetë Okdek -
81 Tetëdhjetë e një Okdek unu -
82 Tetëdhjetë e dy Okdek du -
83 Tetëdhjetë e tre Okdek tri -
84 Tetëdhjetë e katër Okdek kvar -
85 Tetëdhjetë e pesë Okdek kvin -
86 Tetëdhjetë e gjashtë Okdek ses -
87 Tetëdhjetë e shtatë Okdek sep -
88 Tetëdhjetë e tetë Okdek ok -
89 Tetëdhjetë e nëntë Okdek naŭ -
90 Nëntëdhjetë Naŭdek -
91 Nëntëdhjetë e një Naŭdek unu -
92 Nëntëdhjetë e dy Naŭdek du -
93 Nëntëdhjetë e tre Naŭdek tri -
94 Nëntëdhjetë e katër Naŭdek kvar -
95 Nëntëdhjetë e pesë Naŭdek kvin -
96 Nëntëdhjetë e gjashtë Naŭdek ses -
97 Nëntëdhjetë e shtatë Naŭdek sep -
98 Nëntëdhjetë e tetë Naŭdek ok -
99 Nëntëdhjetë e nëntë Naŭdek naŭ -
100 Njëqindë Cent -