Numrat Çekisht 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nula
1 Një Jeden
2 Dy Dvě
3 Tre Tři
4 Katër čtyři
5 Pesë Pět
6 Gjashtë šest
7 Shtatë Sedm
8 Tetë Osm
9 Nëntë Devět
10 Dhjetë Deset
11 Njëmbëdhjetë Jedenáct
12 Dymbëdhjetë Dvanáct
13 Trembëdhjetë Třináct
14 Katërmbëdhjetë čtrnáct
15 Pesëmbëdhjetë Patnáct
16 Gjashtëmbëdhjetë šestnáct
17 Shtatëmbëdhjetë Sedmnáct
18 Tetëmbëdhjetë Osmnáct
19 Nëntëmbëdhjetë Devatenáct
20 Njëzet Dvacet
21 Njëzet e një Dvacet jedna
22 Njëzet e dy Dvacet dva
23 Njëzet e tre Dvacet tři
24 Njëzet e katër Dvacet čtyři
25 Njëzet e pese Dvacet pět
26 Njëzet e gjashtë Dvacet šest
27 Njëzet e shtatë Dvacet sedm
28 Njëzet e tetë Dvacet osm
29 Njëzet e nëntë Dvacet devět
30 Tridhjetë Třicet
31 Tridhjetë një Třicet jedna
32 Tridhjetë e dy Třicet dva
33 Tridhjetë e tre Třicet tři
34 Tridhjetë e katër Třicet čtyři
35 Tridhjetë e pesë Třicet pět
36 Tridhjetë e gjashtë Třicet šest
37 Tridhjetë e shtatë Třicet sedm
38 Tridhjetë e tetë Třicet osm
39 Tridhjetë e nëntë Třicet devět
40 Dyzetë Čtyřicet
41 Dyzet e një Čtyřicet jedna
42 Dyzet e dy Čtyřicet dva
43 Dyzet e tre Čtyřicet tři
44 Dyzet e katër Čtyřicet čtyři
45 Dyzet e pesë Čtyřicet pět
46 Dyzet e gjashtë Čtyřicet šest
47 Dyzet e shtatë Čtyřicet sedm
48 Dyzet e tetë Čtyřicet osm
49 Dyzet e nëntë Čtyřicet devět
50 Pesëdhjetë Padesát
51 Pesëdhjetë e një Padesát jedna
52 Pesëdhjetë e dy Padesát dva
53 Pesëdhjetë e tre Padesát tři
54 Pesëdhjetë e katër Padesát čtyři
55 Pesëdhjetë e pesë Padesát pět
56 Pesëdhjetë e gjashtë Padesát šest
57 Pesëdhjetë e shtatë Padesát sedm
58 Pesëdhjetë e tetë Padesát osm
59 Pesëdhjetë e nëntë Padesát devět
60 Gjashtëdhjetë Šedesát
61 Gjashtëdhjetë e një Šedesát jedna
62 Gjashtëdhjetë e dy Šedesát dva
63 Gjashtëdhjetë e tre Šedesát tři
64 Gjashtëdhjetë e katër Šedesát čtyři
65 Gjashtëdhjetë e pesë Šedesát pět
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë Sixty six
67 Gjashtëdhjetë e shtatë Šedesát sedm
68 Gjashtëdhjetë e tetë Šedesát osm
69 Gjashtëdhjetë e nëntë Šedesát devět
70 Shtatëdhjetë Sedmdesát
71 Shtatëdhjetë e një Sedmdesát jedna
72 Shtatëdhjetë e dy Sedmdesát dva
73 Shtatëdhjetë e tre Sedmdesát tři
74 Shtatëdhjetë e katër Sedmdesát čtyři
75 Shtatëdhjetë e pesë Sedmdesát pět
76 Shtatëdhjetë e gjashtë Sedmdesát šest
77 Shtatëdhjetë e shtatë Sedmdesát sedm
78 Shtatëdhjetë e tetë Sedmdesát osm
79 Shtatëdhjetë e nëntë Sedmdesát devět
80 Tetëdhjetë Osmdesát
81 Tetëdhjetë e një Osmdesát jedna
82 Tetëdhjetë e dy Osmdesát dva
83 Tetëdhjetë e tre Osmdesát tři
84 Tetëdhjetë e katër Osmdesát čtyři
85 Tetëdhjetë e pesë Osmdesát pět
86 Tetëdhjetë e gjashtë Osmdesát šest
87 Tetëdhjetë e shtatë Osmdesát sedm
88 Tetëdhjetë e tetë Osmdesát osm
89 Tetëdhjetë e nëntë Osmdesát devět
90 Nëntëdhjetë Devadesát
91 Nëntëdhjetë e një Devadesát jedna
92 Nëntëdhjetë e dy Devadesát dva
93 Nëntëdhjetë e tre Devadesát tři
94 Nëntëdhjetë e katër Devadesát čtyři
95 Nëntëdhjetë e pesë Devadesát pět
96 Nëntëdhjetë e gjashtë Devadesát šest
97 Nëntëdhjetë e shtatë Devadesát sedm
98 Nëntëdhjetë e tetë Devadesát osm
99 Nëntëdhjetë e nëntë Devadesát devět
100 Njëqindë Sto