Numrat Bullgarisht 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero нула -
1 Një един -
2 Dy два -
3 Tre три -
4 Katër четири -
5 Pesë пет -
6 Gjashtë шест -
7 Shtatë седем -
8 Tetë осем -
9 Nëntë девет -
10 Dhjetë десет -
11 Njëmbëdhjetë единадесет -
12 Dymbëdhjetë дванадесет -
13 Trembëdhjetë тринадесет -
14 Katërmbëdhjetë четиринадесет -
15 Pesëmbëdhjetë петнадесет -
16 Gjashtëmbëdhjetë шестнадесет -
17 Shtatëmbëdhjetë седемнадесет -
18 Tetëmbëdhjetë осемнадесет -
19 Nëntëmbëdhjetë деветнадесет -
20 Njëzet двадесет -
21 Njëzet e një Двадесет и един -
22 Njëzet e dy Двадесет и две -
23 Njëzet e tre Двадесет и три -
24 Njëzet e katër Двадесет и четири -
25 Njëzet e pese Двадесет и пет -
26 Njëzet e gjashtë Двадесет и шест -
27 Njëzet e shtatë Двадесет и седем -
28 Njëzet e tetë Двадесет и осем -
29 Njëzet e nëntë Двадесет и девет -
30 Tridhjetë тридесет -
31 Tridhjetë një Тридесет и една -
32 Tridhjetë e dy Тридесет и две -
33 Tridhjetë e tre Тридесет и три -
34 Tridhjetë e katër Тридесет и четири -
35 Tridhjetë e pesë Тридесет и пет -
36 Tridhjetë e gjashtë Тридесет и шест -
37 Tridhjetë e shtatë Тридесет и седем -
38 Tridhjetë e tetë Тридесет и осем -
39 Tridhjetë e nëntë Тридесет и девет -
40 Dyzetë четиридесет -
41 Dyzet e një Forty една -
42 Dyzet e dy Forty двама -
43 Dyzet e tre Forty три -
44 Dyzet e katër Четиридесет и четири -
45 Dyzet e pesë четиридесет и пет -
46 Dyzet e gjashtë Четиридесет и шест -
47 Dyzet e shtatë четиридесет и седем -
48 Dyzet e tetë Четиридесет и осем -
49 Dyzet e nëntë четиридесет и девет -
50 Pesëdhjetë петдесет -
51 Pesëdhjetë e një Петдесет една -
52 Pesëdhjetë e dy Петдесет двама -
53 Pesëdhjetë e tre петдесет и три -
54 Pesëdhjetë e katër Петдесет и четири -
55 Pesëdhjetë e pesë Петдесет и пет -
56 Pesëdhjetë e gjashtë Петдесет и шест -
57 Pesëdhjetë e shtatë Петдесет и седем -
58 Pesëdhjetë e tetë Петдесет и осем -
59 Pesëdhjetë e nëntë Петдесет и девет -
60 Gjashtëdhjetë шейсет -
61 Gjashtëdhjetë e një Шестдесет една -
62 Gjashtëdhjetë e dy Шейсет и две -
63 Gjashtëdhjetë e tre шестдесет и три -
64 Gjashtëdhjetë e katër Шестдесет и четири -
65 Gjashtëdhjetë e pesë Шестдесет и пет -
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë шестдесет и шест -
67 Gjashtëdhjetë e shtatë Шестдесет и седем -
68 Gjashtëdhjetë e tetë Шестдесет и осем -
69 Gjashtëdhjetë e nëntë Шестдесет и девет -
70 Shtatëdhjetë седемдесет -
71 Shtatëdhjetë e një Седемдесет една -
72 Shtatëdhjetë e dy Седемдесет двама -
73 Shtatëdhjetë e tre Седемдесет три -
74 Shtatëdhjetë e katër Седемдесет и четири -
75 Shtatëdhjetë e pesë Седемдесет и пет -
76 Shtatëdhjetë e gjashtë Седемдесет и шест -
77 Shtatëdhjetë e shtatë Седемдесет и седем -
78 Shtatëdhjetë e tetë Седемдесет и осем -
79 Shtatëdhjetë e nëntë Седемдесет и девет -
80 Tetëdhjetë осемдесет -
81 Tetëdhjetë e një Осемдесет една -
82 Tetëdhjetë e dy Осемдесет двама -
83 Tetëdhjetë e tre Осемдесет три -
84 Tetëdhjetë e katër Осемдесет и четири -
85 Tetëdhjetë e pesë Осемдесет и пет -
86 Tetëdhjetë e gjashtë Осемдесет и шест -
87 Tetëdhjetë e shtatë Осемдесет и седем -
88 Tetëdhjetë e tetë Осемдесет и осем -
89 Tetëdhjetë e nëntë Осемдесет и девет -
90 Nëntëdhjetë деветдесет -
91 Nëntëdhjetë e një Деветдесет една -
92 Nëntëdhjetë e dy Деветдесет двама -
93 Nëntëdhjetë e tre Деветдесет три -
94 Nëntëdhjetë e katër Деветдесет и четири -
95 Nëntëdhjetë e pesë Деветдесет и пет -
96 Nëntëdhjetë e gjashtë Деветдесет и шест -
97 Nëntëdhjetë e shtatë Деветдесет и седем -
98 Nëntëdhjetë e tetë Деветдесет и осем -
99 Nëntëdhjetë e nëntë Деветдесет и девет -
100 Njëqindë сто -