Numrat Boshnjakisht 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nula -
1 Një Jedan -
2 Dy Dva -
3 Tre Tri -
4 Katër četiri -
5 Pesë Pet -
6 Gjashtë šest -
7 Shtatë Sedam -
8 Tetë Osam -
9 Nëntë Devet -
10 Dhjetë Deset -
11 Njëmbëdhjetë Jedanaest -
12 Dymbëdhjetë Dvanaest -
13 Trembëdhjetë Trinaest -
14 Katërmbëdhjetë četrnaest -
15 Pesëmbëdhjetë Petnaest -
16 Gjashtëmbëdhjetë šesnaest -
17 Shtatëmbëdhjetë Sedamnaesti -
18 Tetëmbëdhjetë Osamnaest -
19 Nëntëmbëdhjetë Devetnaest -
20 Njëzet Dvadeset -
21 Njëzet e një Dvadeset jedan -
22 Njëzet e dy Dvadeset dve -
23 Njëzet e tre Dvadeset tri -
24 Njëzet e katër Dvadeset četiri -
25 Njëzet e pese Dvadeset pet -
26 Njëzet e gjashtë Dvadeset šest -
27 Njëzet e shtatë Dvadeset sedam -
28 Njëzet e tetë Dvadeset osam -
29 Njëzet e nëntë Dvadeset devet -
30 Tridhjetë Trideset -
31 Tridhjetë një Trideset jedan -
32 Tridhjetë e dy Trideset dva -
33 Tridhjetë e tre Trideset tri -
34 Tridhjetë e katër Trideset četiri -
35 Tridhjetë e pesë Trideset pet -
36 Tridhjetë e gjashtë Trideset šest -
37 Tridhjetë e shtatë Trideset sedam -
38 Tridhjetë e tetë Trideset osam -
39 Tridhjetë e nëntë Trideset devet -
40 Dyzetë četrdeset -
41 Dyzet e një Četrdeset jedan -
42 Dyzet e dy Četrdeset dva -
43 Dyzet e tre Četrdeset tri -
44 Dyzet e katër Četrdeset četiri -
45 Dyzet e pesë Četrdeset pet -
46 Dyzet e gjashtë Četrdeset šest -
47 Dyzet e shtatë Četrdeset sedam -
48 Dyzet e tetë Četrdeset osam -
49 Dyzet e nëntë Četrdeset devet -
50 Pesëdhjetë Pedeset -
51 Pesëdhjetë e një Pedeset jedan -
52 Pesëdhjetë e dy Pedeset dva -
53 Pesëdhjetë e tre Pedeset tri -
54 Pesëdhjetë e katër Pedeset četiri -
55 Pesëdhjetë e pesë Pedeset pet -
56 Pesëdhjetë e gjashtë Pedeset šest -
57 Pesëdhjetë e shtatë Pedeset sedam -
58 Pesëdhjetë e tetë Pedeset osam -
59 Pesëdhjetë e nëntë Pedeset devet -
60 Gjashtëdhjetë šezdeset -
61 Gjashtëdhjetë e një Šezdeset jedan -
62 Gjashtëdhjetë e dy Šezdeset dva -
63 Gjashtëdhjetë e tre Šezdeset tri -
64 Gjashtëdhjetë e katër Šezdeset četiri -
65 Gjashtëdhjetë e pesë Šezdeset pet -
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë Šezdeset šest -
67 Gjashtëdhjetë e shtatë Šezdeset sedam -
68 Gjashtëdhjetë e tetë Šezdeset osam -
69 Gjashtëdhjetë e nëntë Šezdeset devet -
70 Shtatëdhjetë Sedamdeset -
71 Shtatëdhjetë e një Sedamdeset jedan -
72 Shtatëdhjetë e dy Sedamdeset dva -
73 Shtatëdhjetë e tre Sedamdeset tri -
74 Shtatëdhjetë e katër Sedamdeset četiri -
75 Shtatëdhjetë e pesë Sedamdeset pet -
76 Shtatëdhjetë e gjashtë Sedamdeset šest -
77 Shtatëdhjetë e shtatë Sedamdeset sedam -
78 Shtatëdhjetë e tetë Sedamdeset osam -
79 Shtatëdhjetë e nëntë Sedamdeset devet -
80 Tetëdhjetë Osamdeset -
81 Tetëdhjetë e një Osamdeset jedan -
82 Tetëdhjetë e dy Osamdeset dva -
83 Tetëdhjetë e tre Osamdeset tri -
84 Tetëdhjetë e katër Osamdeset četiri -
85 Tetëdhjetë e pesë Osamdeset pet -
86 Tetëdhjetë e gjashtë Osamdeset šest -
87 Tetëdhjetë e shtatë Osamdeset sedam -
88 Tetëdhjetë e tetë Osamdeset osam -
89 Tetëdhjetë e nëntë Osamdeset devet -
90 Nëntëdhjetë Devedeset -
91 Nëntëdhjetë e një Devedeset jedan -
92 Nëntëdhjetë e dy Devedeset dva -
93 Nëntëdhjetë e tre Devedeset tri -
94 Nëntëdhjetë e katër Devedeset četiri -
95 Nëntëdhjetë e pesë Devedeset pet -
96 Nëntëdhjetë e gjashtë Devedeset šest -
97 Nëntëdhjetë e shtatë Devedeset sedam -
98 Nëntëdhjetë e tetë Devedeset osam -
99 Nëntëdhjetë e nëntë Devedeset devet -
100 Njëqindë Sto -