Numrat Bjellorusisht 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero нуля -
1 Një адзін -
2 Dy два -
3 Tre тры -
4 Katër чатыры -
5 Pesë пяць -
6 Gjashtë шэсць -
7 Shtatë сем -
8 Tetë восем -
9 Nëntë дзевяць -
10 Dhjetë дзесяць -
11 Njëmbëdhjetë адзінаццаць -
12 Dymbëdhjetë дванаццаць -
13 Trembëdhjetë трынаццаць -
14 Katërmbëdhjetë чатырнаццаць -
15 Pesëmbëdhjetë пятнаццаць -
16 Gjashtëmbëdhjetë шаснаццаць -
17 Shtatëmbëdhjetë семнаццаць -
18 Tetëmbëdhjetë васемнаццаць -
19 Nëntëmbëdhjetë дзевятнаццаць -
20 Njëzet дваццаць -
21 Njëzet e një дваццаць адзін -
22 Njëzet e dy дваццаць два -
23 Njëzet e tre дваццаць тры -
24 Njëzet e katër дваццаць чатыры -
25 Njëzet e pese дваццаць пяць -
26 Njëzet e gjashtë дваццаць шэсць -
27 Njëzet e shtatë дваццаць сем -
28 Njëzet e tetë дваццаць восем -
29 Njëzet e nëntë дваццаць дзевяць -
30 Tridhjetë трыццаць -
31 Tridhjetë një трыццаць адзін -
32 Tridhjetë e dy трыццаць два -
33 Tridhjetë e tre трыццаць тры -
34 Tridhjetë e katër трыццаць чатыры -
35 Tridhjetë e pesë трыццаць пяць -
36 Tridhjetë e gjashtë трыццаць шэсць -
37 Tridhjetë e shtatë трыццаць сем -
38 Tridhjetë e tetë трыццаць восем -
39 Tridhjetë e nëntë трыццаць дзевяць -
40 Dyzetë сорак -
41 Dyzet e një сорак адзін -
42 Dyzet e dy сорак два -
43 Dyzet e tre сорак тры -
44 Dyzet e katër сорак чатыры -
45 Dyzet e pesë сорак пяць -
46 Dyzet e gjashtë сорак шэсць -
47 Dyzet e shtatë сорак сем -
48 Dyzet e tetë сорак восем -
49 Dyzet e nëntë сорак дзевяць -
50 Pesëdhjetë пяцьдзесят -
51 Pesëdhjetë e një пяцьдзесят адзін -
52 Pesëdhjetë e dy пяцьдзесят два -
53 Pesëdhjetë e tre пяцьдзесят тры -
54 Pesëdhjetë e katër пяцьдзесят чатыры -
55 Pesëdhjetë e pesë пяцьдзесят пяць -
56 Pesëdhjetë e gjashtë пяцьдзесят шэсць -
57 Pesëdhjetë e shtatë пяцьдзесят сем -
58 Pesëdhjetë e tetë пяцьдзесят восем -
59 Pesëdhjetë e nëntë пяцьдзесят дзевяць -
60 Gjashtëdhjetë шэсцьдзесят -
61 Gjashtëdhjetë e një шэсцьдзесят адзін -
62 Gjashtëdhjetë e dy шэсцьдзесят два -
63 Gjashtëdhjetë e tre шэсцьдзесят тры -
64 Gjashtëdhjetë e katër шэсцьдзесят чатыры -
65 Gjashtëdhjetë e pesë шэсцьдзесят пяць -
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë шэсцьдзесят шэсць -
67 Gjashtëdhjetë e shtatë шэсцьдзесят сем -
68 Gjashtëdhjetë e tetë шэсцьдзесят восем -
69 Gjashtëdhjetë e nëntë шэсцьдзесят дзевяць -
70 Shtatëdhjetë семдзесят -
71 Shtatëdhjetë e një семдзесят адзін -
72 Shtatëdhjetë e dy семдзесят два -
73 Shtatëdhjetë e tre семдзесят тры -
74 Shtatëdhjetë e katër семдзесят чатыры -
75 Shtatëdhjetë e pesë семдзесят пяць -
76 Shtatëdhjetë e gjashtë семдзесят шэсць -
77 Shtatëdhjetë e shtatë семдзесят сем -
78 Shtatëdhjetë e tetë семдзесят восем -
79 Shtatëdhjetë e nëntë семдзесят дзевяць -
80 Tetëdhjetë восемдзесят -
81 Tetëdhjetë e një восемдзесят адзін -
82 Tetëdhjetë e dy восемдзесят два -
83 Tetëdhjetë e tre восемдзесят тры -
84 Tetëdhjetë e katër восемдзесят чатыры -
85 Tetëdhjetë e pesë восемдзесят пяць -
86 Tetëdhjetë e gjashtë восемдзесят шэсць -
87 Tetëdhjetë e shtatë восемдзесят сем -
88 Tetëdhjetë e tetë восемдзесят восем -
89 Tetëdhjetë e nëntë восемдзесят дзевяць -
90 Nëntëdhjetë дзевяноста -
91 Nëntëdhjetë e një дзевяноста адзін -
92 Nëntëdhjetë e dy дзевяноста два -
93 Nëntëdhjetë e tre дзевяноста тры -
94 Nëntëdhjetë e katër дзевяноста чатыры -
95 Nëntëdhjetë e pesë дзевяноста пяць -
96 Nëntëdhjetë e gjashtë дзевяноста шэсць -
97 Nëntëdhjetë e shtatë дзевяноста сем -
98 Nëntëdhjetë e tetë дзевяноста восем -
99 Nëntëdhjetë e nëntë дзевяноста дзевяць -
100 Njëqindë сто -