Numrat Baskisht 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 Një Bat -
2 Dy Bi -
3 Tre Hiru -
4 Katër Lau -
5 Pesë Bost -
6 Gjashtë Sei -
7 Shtatë Zazpi -
8 Tetë Zortzi -
9 Nëntë bederatzi -
10 Dhjetë Hamar -
11 Njëmbëdhjetë Hamaika -
12 Dymbëdhjetë Hamabi -
13 Trembëdhjetë Hamahiru -
14 Katërmbëdhjetë Hamalau -
15 Pesëmbëdhjetë Hamabost -
16 Gjashtëmbëdhjetë Hamasei -
17 Shtatëmbëdhjetë Hamazazpi -
18 Tetëmbëdhjetë Hamazortzi -
19 Nëntëmbëdhjetë Hemeretzi -
20 Njëzet Hogei -
21 Njëzet e një Hogei bat -
22 Njëzet e dy Hogei bi -
23 Njëzet e tre Hogei hiru -
24 Njëzet e katër Hogei lau -
25 Njëzet e pese Hogei bost -
26 Njëzet e gjashtë Hogei sei -
27 Njëzet e shtatë Hogei zazpi -
28 Njëzet e tetë Hogei zortzi -
29 Njëzet e nëntë Hogei bederatzi -
30 Tridhjetë Hogeita hamar -
31 Tridhjetë një Hogeita bat -
32 Tridhjetë e dy Hogeita bi -
33 Tridhjetë e tre Hogeita hiru -
34 Tridhjetë e katër Hogeita lau -
35 Tridhjetë e pesë Hogeita bost -
36 Tridhjetë e gjashtë Hogeita sei -
37 Tridhjetë e shtatë Hogeita zazpi -
38 Tridhjetë e tetë Hogeita zortzi -
39 Tridhjetë e nëntë Hogeita bederatzi -
40 Dyzetë Berrogei -
41 Dyzet e një Berrogei bat -
42 Dyzet e dy Berrogeita bi -
43 Dyzet e tre Berrogeita hiru -
44 Dyzet e katër Berrogeita lau -
45 Dyzet e pesë Berrogeita bost -
46 Dyzet e gjashtë Berrogeita sei -
47 Dyzet e shtatë Berrogeita zazpi -
48 Dyzet e tetë Berrogeita zortzi -
49 Dyzet e nëntë Berrogeita bederatzi -
50 Pesëdhjetë Berrogeita -
51 Pesëdhjetë e një Berrogeita bat -
52 Pesëdhjetë e dy Berrogeita bi -
53 Pesëdhjetë e tre Berrogeita hiru -
54 Pesëdhjetë e katër Berrogeita lau -
55 Pesëdhjetë e pesë Berrogeita bost -
56 Pesëdhjetë e gjashtë Berrogeita sei -
57 Pesëdhjetë e shtatë Berrogeita zazpi -
58 Pesëdhjetë e tetë Berrogeita zortzi -
59 Pesëdhjetë e nëntë Berrogeita bederatzi -
60 Gjashtëdhjetë Hirurogei -
61 Gjashtëdhjetë e një Hirurogeita bat -
62 Gjashtëdhjetë e dy Hirurogeita bi -
63 Gjashtëdhjetë e tre Hirurogeita hiru -
64 Gjashtëdhjetë e katër Hirurogeita lau -
65 Gjashtëdhjetë e pesë Hirurogeita bost -
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë Hirurogeita sei -
67 Gjashtëdhjetë e shtatë Hirurogeita zazpi -
68 Gjashtëdhjetë e tetë Hirurogeita zortzi -
69 Gjashtëdhjetë e nëntë Hirurogeita bederatzi -
70 Shtatëdhjetë Hirurogeita -
71 Shtatëdhjetë e një Hirurogeita hamar bat -
72 Shtatëdhjetë e dy Hirurogeita bi -
73 Shtatëdhjetë e tre Hirurogeita hiru -
74 Shtatëdhjetë e katër Hirurogeita lau -
75 Shtatëdhjetë e pesë Hirurogeita hamabost -
76 Shtatëdhjetë e gjashtë Hirurogeita sei -
77 Shtatëdhjetë e shtatë Hirurogeita zazpi -
78 Shtatëdhjetë e tetë Hirurogeita zortzi -
79 Shtatëdhjetë e nëntë Hirurogeita bederatzi -
80 Tetëdhjetë Laurogei -
81 Tetëdhjetë e një Laurogei bat -
82 Tetëdhjetë e dy Laurogeita bi -
83 Tetëdhjetë e tre Laurogeita hiru -
84 Tetëdhjetë e katër Laurogeita lau -
85 Tetëdhjetë e pesë Laurogeita bost -
86 Tetëdhjetë e gjashtë Laurogeita sei -
87 Tetëdhjetë e shtatë Laurogeita zazpi -
88 Tetëdhjetë e tetë Laurogeita zortzi -
89 Tetëdhjetë e nëntë Laurogeita bederatzi -
90 Nëntëdhjetë Laurogeita hamar -
91 Nëntëdhjetë e një Laurogeita bat -
92 Nëntëdhjetë e dy Laurogeita bi -
93 Nëntëdhjetë e tre Laurogeita hiru -
94 Nëntëdhjetë e katër Laurogeita lau -
95 Nëntëdhjetë e pesë Laurogeita bost -
96 Nëntëdhjetë e gjashtë Laurogeita sei -
97 Nëntëdhjetë e shtatë Laurogeita zazpi -
98 Nëntëdhjetë e tetë Laurogeita zortzi -
99 Nëntëdhjetë e nëntë Laurogeita bederatzi -
100 Njëqindë Ehun -