Numrat Azerbajxhanase 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Sıfır -
1 Një Bir -
2 Dy Iki -
3 Tre Üç -
4 Katër Dörd -
5 Pesë Beş -
6 Gjashtë Altı -
7 Shtatë Yeddi -
8 Tetë Səkkiz -
9 Nëntë Doqquz -
10 Dhjetë On -
11 Njëmbëdhjetë On bir -
12 Dymbëdhjetë On iki -
13 Trembëdhjetë On üç -
14 Katërmbëdhjetë On dörd -
15 Pesëmbëdhjetë On beş -
16 Gjashtëmbëdhjetë On altı -
17 Shtatëmbëdhjetë On yeddi -
18 Tetëmbëdhjetë On səkkiz -
19 Nëntëmbëdhjetë On doqquz -
20 Njëzet Iyirmi -
21 Njëzet e një Iyirmi bir -
22 Njëzet e dy İyirmi iki -
23 Njëzet e tre Iyirmi üç -
24 Njëzet e katër Iyirmi dörd -
25 Njëzet e pese Iyirmi beş -
26 Njëzet e gjashtë Iyirmi altı -
27 Njëzet e shtatë Iyirmi yeddi -
28 Njëzet e tetë Iyirmi səkkiz -
29 Njëzet e nëntë Iyirmi doqquz -
30 Tridhjetë Otuz -
31 Tridhjetë një Otuz bir -
32 Tridhjetë e dy Otuz iki -
33 Tridhjetë e tre Otuz üç -
34 Tridhjetë e katër Otuz dörd -
35 Tridhjetë e pesë Otuz beş -
36 Tridhjetë e gjashtë Otuz altı -
37 Tridhjetë e shtatë Otuz yeddi -
38 Tridhjetë e tetë Otuz səkkiz -
39 Tridhjetë e nëntë Otuz doqquz -
40 Dyzetë Qırx -
41 Dyzet e një Qırx bir -
42 Dyzet e dy Qırx iki -
43 Dyzet e tre Qırx üç -
44 Dyzet e katër Qırx dörd -
45 Dyzet e pesë Qırx beş -
46 Dyzet e gjashtë Qırx altı -
47 Dyzet e shtatë Qırx yeddi -
48 Dyzet e tetë Qırx səkkiz -
49 Dyzet e nëntë Qırx doqquz -
50 Pesëdhjetë Əlli -
51 Pesëdhjetë e një Əlli bir -
52 Pesëdhjetë e dy Əlli iki -
53 Pesëdhjetë e tre Əlli üç -
54 Pesëdhjetë e katër Əlli dörd -
55 Pesëdhjetë e pesë Əlli beş -
56 Pesëdhjetë e gjashtë Əlli altı -
57 Pesëdhjetë e shtatë Əlli yeddi -
58 Pesëdhjetë e tetë Əlli səkkiz -
59 Pesëdhjetë e nëntë Əlli doqquz -
60 Gjashtëdhjetë Altmış -
61 Gjashtëdhjetë e një Altmış bir -
62 Gjashtëdhjetë e dy Sixty iki -
63 Gjashtëdhjetë e tre Altmış üç -
64 Gjashtëdhjetë e katër Altmış dörd -
65 Gjashtëdhjetë e pesë Altmış beş -
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë Altmış altı -
67 Gjashtëdhjetë e shtatë Altmış yeddi -
68 Gjashtëdhjetë e tetë Altmış səkkiz -
69 Gjashtëdhjetë e nëntë Sixty doqquz -
70 Shtatëdhjetë Yetmiş -
71 Shtatëdhjetë e një Yetmiş bir -
72 Shtatëdhjetë e dy Yetmiş iki -
73 Shtatëdhjetë e tre Yetmiş üç -
74 Shtatëdhjetë e katër Yetmiş dörd -
75 Shtatëdhjetë e pesë Yetmiş beş -
76 Shtatëdhjetë e gjashtë Yetmiş altı -
77 Shtatëdhjetë e shtatë Yetmiş yeddi -
78 Shtatëdhjetë e tetë Yetmiş səkkiz -
79 Shtatëdhjetë e nëntë Yetmiş doqquz -
80 Tetëdhjetë Səksən -
81 Tetëdhjetë e një Səksən bir -
82 Tetëdhjetë e dy Səksən iki -
83 Tetëdhjetë e tre Səksən üç -
84 Tetëdhjetë e katër Səksən dörd -
85 Tetëdhjetë e pesë Səksən beş -
86 Tetëdhjetë e gjashtë Səksən altı -
87 Tetëdhjetë e shtatë Səksən yeddi -
88 Tetëdhjetë e tetë Səksən səkkiz -
89 Tetëdhjetë e nëntë Səksən doqquz -
90 Nëntëdhjetë Doxsan -
91 Nëntëdhjetë e një Doxsan bir -
92 Nëntëdhjetë e dy Doxsan iki -
93 Nëntëdhjetë e tre Doxsan üç -
94 Nëntëdhjetë e katër Doxsan dörd -
95 Nëntëdhjetë e pesë Doxsan beş -
96 Nëntëdhjetë e gjashtë Doxsan altı -
97 Nëntëdhjetë e shtatë Doxsan yeddi -
98 Nëntëdhjetë e tetë Doxsan səkkiz -
99 Nëntëdhjetë e nëntë Doxsan doqquz -
100 Njëqindë Yüz -