Numrat Armene 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero զրո -
1 Një մեկ -
2 Dy երկու -
3 Tre երեք -
4 Katër չորս -
5 Pesë հինգ -
6 Gjashtë վեց -
7 Shtatë յոթ -
8 Tetë ութ -
9 Nëntë ինը -
10 Dhjetë տասը -
11 Njëmbëdhjetë տասնմեկ -
12 Dymbëdhjetë տասներկու -
13 Trembëdhjetë տասներորդ -
14 Katërmbëdhjetë տասնչորս -
15 Pesëmbëdhjetë տասնհինգ -
16 Gjashtëmbëdhjetë տասնվեց -
17 Shtatëmbëdhjetë տասնյոթ -
18 Tetëmbëdhjetë տասնութ -
19 Nëntëmbëdhjetë տասնինն -
20 Njëzet քսան -
21 Njëzet e një քսան -
22 Njëzet e dy քսան երկու -
23 Njëzet e tre քսաներեք -
24 Njëzet e katër քսանչորս -
25 Njëzet e pese քսանհինգ -
26 Njëzet e gjashtë քսանվեց -
27 Njëzet e shtatë քսան յոթ -
28 Njëzet e tetë քսան ութ -
29 Njëzet e nëntë քսանինը -
30 Tridhjetë երեսուն -
31 Tridhjetë një երեսուն մեկ -
32 Tridhjetë e dy երեսուն երկու -
33 Tridhjetë e tre երեսուն երեք -
34 Tridhjetë e katër երեսուն չորս -
35 Tridhjetë e pesë երեսուն հինգ -
36 Tridhjetë e gjashtë երեսուն վեց -
37 Tridhjetë e shtatë երեսուն յոթ -
38 Tridhjetë e tetë երեսուն ութ -
39 Tridhjetë e nëntë երեսուն ինը -
40 Dyzetë քառասուն -
41 Dyzet e një քառասունմեկ -
42 Dyzet e dy քառասուներկու -
43 Dyzet e tre քառասուներեք -
44 Dyzet e katër քառասունչորս -
45 Dyzet e pesë քառասունհինգ -
46 Dyzet e gjashtë քառասունվեց -
47 Dyzet e shtatë քառասունյոթ -
48 Dyzet e tetë քառասունութ -
49 Dyzet e nëntë քառասուն ինը -
50 Pesëdhjetë հիսուն -
51 Pesëdhjetë e një հիսունմեկ -
52 Pesëdhjetë e dy Հիսուն երկու -
53 Pesëdhjetë e tre Հիսուն երեք -
54 Pesëdhjetë e katër հիսունչորս -
55 Pesëdhjetë e pesë հիսունհինգ -
56 Pesëdhjetë e gjashtë հիսուն վեց -
57 Pesëdhjetë e shtatë հիսունյոթ -
58 Pesëdhjetë e tetë հիսուն ութ -
59 Pesëdhjetë e nëntë հիսուն ինը -
60 Gjashtëdhjetë վաթսուն -
61 Gjashtëdhjetë e një վաթսուն մեկ -
62 Gjashtëdhjetë e dy վաթսուն երկու -
63 Gjashtëdhjetë e tre վաթսուն երեք -
64 Gjashtëdhjetë e katër վաթսուն չորս -
65 Gjashtëdhjetë e pesë վաթսուն հինգ -
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë վաթսուն վեց -
67 Gjashtëdhjetë e shtatë վաթսուն յոթ -
68 Gjashtëdhjetë e tetë վաթսունութ -
69 Gjashtëdhjetë e nëntë վաթսունինը -
70 Shtatëdhjetë յոթանասուն -
71 Shtatëdhjetë e një յոթանասուն մեկ -
72 Shtatëdhjetë e dy յոթանասուն երկու -
73 Shtatëdhjetë e tre յոթանասուն երեք -
74 Shtatëdhjetë e katër յոթանասուն չորս -
75 Shtatëdhjetë e pesë յոթանասուն հինգ -
76 Shtatëdhjetë e gjashtë յոթանասուն վեց -
77 Shtatëdhjetë e shtatë յոթանասուն յոթ -
78 Shtatëdhjetë e tetë յոթանասունութ -
79 Shtatëdhjetë e nëntë յոթանասուն ինը -
80 Tetëdhjetë ութսուն -
81 Tetëdhjetë e një ութսուն մեկ -
82 Tetëdhjetë e dy ութսուն երկու -
83 Tetëdhjetë e tre ութսուն երեք -
84 Tetëdhjetë e katër ութսունչորս -
85 Tetëdhjetë e pesë ութսունհինգ -
86 Tetëdhjetë e gjashtë ութսուն վեց -
87 Tetëdhjetë e shtatë ութսուն յոթ -
88 Tetëdhjetë e tetë ութսուն ութ -
89 Tetëdhjetë e nëntë ութսուն ինը -
90 Nëntëdhjetë իննսուն -
91 Nëntëdhjetë e një իննսուն մեկ -
92 Nëntëdhjetë e dy իննսուն երկու -
93 Nëntëdhjetë e tre իննսուն երեք -
94 Nëntëdhjetë e katër իննսուն չորս -
95 Nëntëdhjetë e pesë իննսունհինգ -
96 Nëntëdhjetë e gjashtë իննսունվեց -
97 Nëntëdhjetë e shtatë իննսուն յոթ -
98 Nëntëdhjetë e tetë իննսուն ութ -
99 Nëntëdhjetë e nëntë իննսուն ինը -
100 Njëqindë հարյուր -