Numrat Arabisht 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero صفر
1 Një واحد
2 Dy اثنان
3 Tre ثلاثة
4 Katër أربعة
5 Pesë خمسة
6 Gjashtë ستة
7 Shtatë سبعة
8 Tetë ثمانية
9 Nëntë تسعة
10 Dhjetë عشرة
11 Njëmbëdhjetë أحد عشر
12 Dymbëdhjetë اثنا عشر
13 Trembëdhjetë ثلاثة عشر
14 Katërmbëdhjetë أربعة عشرة
15 Pesëmbëdhjetë خمسة عشر
16 Gjashtëmbëdhjetë ست عشرة
17 Shtatëmbëdhjetë سبعة عشر
18 Tetëmbëdhjetë ثمانية عشر
19 Nëntëmbëdhjetë تسعة عشر
20 Njëzet عشرون
21 Njëzet e një واحد وعشرون
22 Njëzet e dy إثنان وعشرون
23 Njëzet e tre ثلاثة وعشرين
24 Njëzet e katër أربع وعشرين
25 Njëzet e pese خمسة وعشرين
26 Njëzet e gjashtë ستة وعشرين
27 Njëzet e shtatë سبعة وعشرون
28 Njëzet e tetë ثمانية وعشرين
29 Njëzet e nëntë تسعة وعشرون
30 Tridhjetë ثلاثون
31 Tridhjetë një ثلاثون واحد
32 Tridhjetë e dy اثنين وثلاثين
33 Tridhjetë e tre ثلاثة وثلاثين
34 Tridhjetë e katër أربعة وثلاثين
35 Tridhjetë e pesë خمسة وثلاثين
36 Tridhjetë e gjashtë ستة وثلاثين
37 Tridhjetë e shtatë سبعة وثلاثون
38 Tridhjetë e tetë ثمانية وثلاثون
39 Tridhjetë e nëntë ثلاثين تسعة
40 Dyzetë أربعون
41 Dyzet e një أربعون واحد
42 Dyzet e dy اثنين وأربعين
43 Dyzet e tre ثلاثة وأربعون
44 Dyzet e katër أربعة وأربعون
45 Dyzet e pesë خمسة وأربعين
46 Dyzet e gjashtë ستة وأربعين
47 Dyzet e shtatë سبعة وأربعون
48 Dyzet e tetë ثمان وأربعين
49 Dyzet e nëntë تسعة وأربعون
50 Pesëdhjetë خمسون
51 Pesëdhjetë e një واحد وخمسون
52 Pesëdhjetë e dy إثنان وخمسون
53 Pesëdhjetë e tre ثلاثة وخمسون
54 Pesëdhjetë e katër أربعة وخمسين
55 Pesëdhjetë e pesë خمسة وخمسون
56 Pesëdhjetë e gjashtë ستة وخمسون
57 Pesëdhjetë e shtatë سبعة وخمسين
58 Pesëdhjetë e tetë ثمانية وخمسون
59 Pesëdhjetë e nëntë تسعة وخمسون
60 Gjashtëdhjetë ستون
61 Gjashtëdhjetë e një إحدى وستين
62 Gjashtëdhjetë e dy اثنان وستون
63 Gjashtëdhjetë e tre ثلاثة وستون
64 Gjashtëdhjetë e katër أربعة وستون
65 Gjashtëdhjetë e pesë خمسة وستون
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë ستة وستين
67 Gjashtëdhjetë e shtatë سبعة وستين
68 Gjashtëdhjetë e tetë ثمانية وستين
69 Gjashtëdhjetë e nëntë تسعة وستين
70 Shtatëdhjetë سبعون
71 Shtatëdhjetë e një سبعين واحد
72 Shtatëdhjetë e dy اثنان وسبعون
73 Shtatëdhjetë e tre ثلاثة وسبعون
74 Shtatëdhjetë e katër أربعة وسبعين
75 Shtatëdhjetë e pesë خمسة وسبعون
76 Shtatëdhjetë e gjashtë ستة وسبعين
77 Shtatëdhjetë e shtatë سبعة وسبعون
78 Shtatëdhjetë e tetë ثمانية وسبعين
79 Shtatëdhjetë e nëntë تسعة وسبعون
80 Tetëdhjetë ثمانون
81 Tetëdhjetë e një ثمانون واحد
82 Tetëdhjetë e dy ثمانين اثنين
83 Tetëdhjetë e tre وثلاثة وثمانين
84 Tetëdhjetë e katër ثمانون أربعة
85 Tetëdhjetë e pesë خمسة وثمانون
86 Tetëdhjetë e gjashtë ستة وثمانون
87 Tetëdhjetë e shtatë سبعة وثمانون
88 Tetëdhjetë e tetë ثمانية وثمانون
89 Tetëdhjetë e nëntë وتسعة وثمانون
90 Nëntëdhjetë تسعون
91 Nëntëdhjetë e një تسعين واحد
92 Nëntëdhjetë e dy تسعين اثنين
93 Nëntëdhjetë e tre ثلاثة وتسعون
94 Nëntëdhjetë e katër تسعين أربعة
95 Nëntëdhjetë e pesë تسعين خمسة
96 Nëntëdhjetë e gjashtë ستة وتسعون
97 Nëntëdhjetë e shtatë تسعون سبعة
98 Nëntëdhjetë e tetë ثمانية وتسعين
99 Nëntëdhjetë e nëntë تسعة وتسعين
100 Njëqindë مائة