Numrat Afrikanisht 1- 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 Një Een -
2 Dy Twee -
3 Tre Drie -
4 Katër Vier -
5 Pesë Vyf -
6 Gjashtë Ses -
7 Shtatë Sewe -
8 Tetë Agt -
9 Nëntë Nege -
10 Dhjetë Tien -
11 Njëmbëdhjetë Elf -
12 Dymbëdhjetë Twaalf -
13 Trembëdhjetë Dertien -
14 Katërmbëdhjetë Veertien -
15 Pesëmbëdhjetë Vyftien -
16 Gjashtëmbëdhjetë Sestien -
17 Shtatëmbëdhjetë Sewentien -
18 Tetëmbëdhjetë Agtien -
19 Nëntëmbëdhjetë Negentien -
20 Njëzet Twintig -
21 Njëzet e një Twintig -
22 Njëzet e dy Twee en twintig -
23 Njëzet e tre Drie en twintig -
24 Njëzet e katër Vier en twintig -
25 Njëzet e pese Vyf en twintig -
26 Njëzet e gjashtë Ses en twintig -
27 Njëzet e shtatë Sewe en twintig -
28 Njëzet e tetë Twintig -
29 Njëzet e nëntë Nege en twintig -
30 Tridhjetë Dertig -
31 Tridhjetë një Dertig een -
32 Tridhjetë e dy Twee en dertig -
33 Tridhjetë e tre Drie en dertig -
34 Tridhjetë e katër Dertig vier -
35 Tridhjetë e pesë Vyf en dertig -
36 Tridhjetë e gjashtë Ses en dertig -
37 Tridhjetë e shtatë Sewe en dertig -
38 Tridhjetë e tetë Agt en dertig -
39 Tridhjetë e nëntë Dertig nege -
40 Dyzetë Veertig -
41 Dyzet e një Een en veertig -
42 Dyzet e dy Veertig twee -
43 Dyzet e tre Veertig drie -
44 Dyzet e katër Veertig vier -
45 Dyzet e pesë Vyf en veertig -
46 Dyzet e gjashtë Ses en veertig -
47 Dyzet e shtatë Veertig sewe -
48 Dyzet e tetë Agt en veertig -
49 Dyzet e nëntë Veertig nege -
50 Pesëdhjetë Vyftig -
51 Pesëdhjetë e një Vyftig een -
52 Pesëdhjetë e dy Twee en vyftig -
53 Pesëdhjetë e tre Vyftig drie -
54 Pesëdhjetë e katër Vier en vyftig -
55 Pesëdhjetë e pesë Vyf en vyftig -
56 Pesëdhjetë e gjashtë Vyftig ses -
57 Pesëdhjetë e shtatë Sewe en vyftig -
58 Pesëdhjetë e tetë Agt en vyftig -
59 Pesëdhjetë e nëntë Vyftig nege -
60 Gjashtëdhjetë Sestig -
61 Gjashtëdhjetë e një Een en sestig -
62 Gjashtëdhjetë e dy Twee en sestig -
63 Gjashtëdhjetë e tre Sestig drie -
64 Gjashtëdhjetë e katër Sestig vier -
65 Gjashtëdhjetë e pesë Vyf en sestig -
66 Gjashtëdhjetë e gjashtë Sestig -
67 Gjashtëdhjetë e shtatë Sestig sewe -
68 Gjashtëdhjetë e tetë Sestig agt -
69 Gjashtëdhjetë e nëntë Sestig nege -
70 Shtatëdhjetë Sewentig -
71 Shtatëdhjetë e një Sewentig -
72 Shtatëdhjetë e dy Twee en sewentig -
73 Shtatëdhjetë e tre Sewentig drie -
74 Shtatëdhjetë e katër Vier en sewentig -
75 Shtatëdhjetë e pesë Vyf en sewentig -
76 Shtatëdhjetë e gjashtë Sewentig ses -
77 Shtatëdhjetë e shtatë Sewe en sewentig -
78 Shtatëdhjetë e tetë Sewentig agt -
79 Shtatëdhjetë e nëntë Sewentig nege -
80 Tetëdhjetë Tagtig -
81 Tetëdhjetë e një Tagtig een -
82 Tetëdhjetë e dy Twee en tagtig -
83 Tetëdhjetë e tre Drie en tagtig -
84 Tetëdhjetë e katër Vier en tagtig -
85 Tetëdhjetë e pesë Vyf en tagtig -
86 Tetëdhjetë e gjashtë Ses en tagtig -
87 Tetëdhjetë e shtatë Sewe en tagtig -
88 Tetëdhjetë e tetë Agt en tagtig -
89 Tetëdhjetë e nëntë Nege en tagtig -
90 Nëntëdhjetë Negentig -
91 Nëntëdhjetë e një Negentig een -
92 Nëntëdhjetë e dy Negentig twee -
93 Nëntëdhjetë e tre Negentig drie -
94 Nëntëdhjetë e katër Negentig vier -
95 Nëntëdhjetë e pesë Negentig vyf -
96 Nëntëdhjetë e gjashtë Negentig ses -
97 Nëntëdhjetë e shtatë Negentig sewe -
98 Nëntëdhjetë e tetë Negentig agt -
99 Nëntëdhjetë e nëntë Negentig -
100 Njëqindë Een honderd -